Film­by­ens nøg­ne borg­me­ster

BT - - NAVNE -

øn­sket at kom­men­te­re den­ne el­ler an­dre af bo­gens på­stan­de, men har tvær­ti­mod op­for­dret An­ne Met­te Lundt­oft e til at gi­ve den he­le ar­men.

Det er i dag sjæl­dent, at Zen­tro­pa la­ver så vil­de eks­pe­ri­men­ter som i dog­me­fi lme­nes stor­heds­tid. I ste­det sat­ses der på pu­bli­kum- hit som “En kon­ge­lig aff ære” og den pre­mi­e­re­ak­tu­el­le “Der kom­mer en dag”. Pe­ter Aal­bæk Jen­sens bram­fri­hed er dog helt in­takt.

» Vi har ik­ke en skid til rest af den pio­nerånd, der star­te­de sel­ska­bet. Det er 22 år si­den. Den er for længst for­s­vun­det, « sag­de den i dag 60- åri­ge Pe­ter Aal­bæk Jen­sen for et par år si­den til Dag­bla­det In­for­ma­tion.

Så har han selv sagt det. Og der­med er der in­gen an­dre, der har an­led­ning til at be­skyl­de ham for sam­me.

Når Pe­ter Aal­bæk Jen­sen en dag ik­ke læn­ge­re gi­der at mar­ke­re sig Vi har ik­ke en skid til rest af den pio­nerånd, der star­te­de sel­ska­bet. Det er 22 år si­den. Den er for længst for­s­vun­det Pe­ter Aal­bæk som pro­fi l i fi lm­bran­chen, vil der bli­ve skru­et væ­sent­ligt ned for den til ti­der cir­kus­ag­ti­ge hy­pe, som bran­chen næ­rer sig af. Det vil bli­ve en let­tel­se for man­ge, så­som Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der har væ­ret sky­de­ski­ve for Zen­tro­pa- di­rek­tø­ren i en hel del år. Men bran­chen vil som hel­hed og­så bli­ve væ­sent­ligt me­re ke­de­lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.