En le­gen­de kryd­ser sit spor

BT - - TV - * Ko­ster kun alm. SMS/ MMS- takst.

ROSKIL­DE FESTI­VAL Pro­gram­læg­ger­ne til årets Roskil­de Festi­val har rejst ver­den rundt for at spot­te stjer­ner, og nu er de klar med det en­de­li­ge pro­gram. Festi­va­len hav­de al­le­re­de off ent­lig­gjort fl ere nav­ne, men ons­dag blev 105 nye af­slø­ret, så der i alt er 179 kunst­ne­re. Det nok stør­ste nye navn er ro­ck­leg­en­den Neil Yo­ung. Han kom­mer med ban­det Pro­mi­se of the Real og kan op­le­ves på festi­va­lens næst­sid­ste dag.

Det er ot­te år si­den, at Neil Yo­ung sidst le­ve­re­de et brag af en kon­cert på Oran­ge Sce­ne. Pro­gram­chef An­ders Wa­hrén er over­be­vist om, at den 70- åri­ge mu­si­ker kom­mer til at læg­ge plad­sen for­an den sto­re sce­ne ned. Myte med spa­de » Han er en le­gen­de og en stil­ska­ber. Han bli­ver ved med at ud­gi­ve nyt ma­te­ri­a­le, og mest af alt er han en, der kan over­be­vi­se, når han står li­ve på en sce­ne, « si­ger pro­gram­che­fen.

På trods af, at Neil Yo­ung er fyldt 70 år, vil han og­så kun­ne im­po­ne­re det yn­gre pu­bli­kum, for­kla­rer An­ders Wa­hrén.

» Når vi før har præ­sen­te­ret Rol­ling Sto­nes og Paul McCart­ney, som folk for­ud for kon­cer­ter­ne har set som gam­le, så sam­ler de fak­tisk et ret ungt pu­bli­kum. Det er nog­le iko- ner, som man­ge ger­ne vil se, « si­ger han.

Blandt de nye nav­ne er og­så kunst­ne­re som M83, Fu­tu­re og Slay­er. Tid­li­ge­re er det ble­vet af­slø­ret, at sto­re nav­ne som LCD So­und­sy­stem, Red Hot Chi­li Pep­pers og Wiz Kha­li­fa og­så spil­ler på festi­va­len.

Især fremad­stormen­de po­p­nav­ne fyl­der pla­ka­ten. Det er blandt an­dre Gri­mes, som festi­va­len har væ­ret ude eft er i nog­le år.

» Det er ik­ke nød­ven­dig­vis ren­dyr­ket pop, men vi har nog­le ting, som træk­ker på tri­ck fra po­p­mu­sik­ken. Det er må­ske for­di, den må­de, mu­sik bli­ver la­vet på i dag, til dels er me­re hi­t­o­ri­en­te­ri­et, « si­ger An­ders Wa­hrén. 44 dan­ske nav­ne Som sæd­van­ligt er man­ge dan­ske kunst­ne­re på pro­gram­met. I år er 44 ud af de 179 nav­ne på pla­ka­ten fra Dan­mark. Det gæl­der blandt an­dre ro­ck­ban­det Dizzy Mizz Lizzy, der i år ud­gi­ver sit før­ste al­bum i 20 år.

» Vi ser os selv som en festi­val, der har et an­svar for den nye mu­sik, der er på vej. Det gæl­der selv­føl­ge­lig sær­ligt den nor­di­ske mu­sik, for­di vi er i Dan­mark, « si­ger An­ders Wa­hrén.

Blandt de dan­ske nav­ne er og­så MØ, S! vas, The Minds of 99 og Scar­lett Plea­su­re.

Roskil­de Festi­val va­rer i ot­te da­ge fra lør­dag 25. ju­ni til lør­dag 2. juli.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.