4 02 7 4 4 4 4 10 4 4 02 4

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Thomas Ka­min­ski Chan­ce­løs ved må­let og hav­de el­lers ik­ke brug for at hi­ve de sto­re red­nin­ger frem. Var en vå­gen sid­ste skan­se, men skal hjem og øve ud­s­park. Tom Høg­li En skidt kamp af nord­man­den. Vir­ke­de ru­sten og var for pas­siv i sin op­dæk­ning. Lå alt for langt fra sin di­rek­te mod­stan­der, David Boy­sen. Flå­et ud eft er en ti­me. Mat­hi­as ’ Zanka’ Jør­gen­sen For­svars­ge­ne­ra­len do­mi­ne­re­de i luft rum­met og var stærk i mand­mand- du­el­ler­ne, men hans kon­cen­tra­tion bli­ver for oft e brugt på dis­kus­sio­ner med mod­spil­le­re. Mi­ka­el An­tons­son Mi­ste­de sin mar­ke­ring ved må­let til 1- 0 og var ge­ne­relt dår­ligt af­stemt med for­svars­mak­ker Zanka. En klar svæk­kel­se i for­hold til lands­man­den Erik Jo­hans­son. Ludwig Au­gustin­s­son Var slet ik­ke den trus­sel på ven­stre­kan­ten, han ple­jer at væ­re. Sav­ne­de som re­sten af FCK­mand­ska­bet idéer off en­sivt mod et for­svar, der var til at ta­le med. Stå­le Sol­bak­ken Sat­se­de ved at spa­re seks fra den nor­ma­le start- 11’ er og be­tal­te pri­sen for det. Hans hold var skidt af­stemt og sav­ne­de off en­si­ve idéer. Blev red­det af sin an­fø­rer. INDSKIFTERE Chri­stoff er Rem­mer ( 4) ind for Tom Høg­li ( 60.), Yous­sef Tou­touh ( 4) ind for Bas­hkim Kadrii ( 60.), Fe­de­ri­co San­tan­der ind for Kas­per Kusk ( 74.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.