Nd Dela­ney

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det var må­ske det ene­ste go­de i dag. Jeg ved, at det be­ty der me­get for vo­res fans, at vi har en lang re­kord uden ne­der­lag i Par­ken til Brønd­by Thomas Dela­ney gjorde si­ne 11 ud­valg­te. Præ­cis som for­ud­sagt eft er kvart­fi na­le- sej­ren over Ran­ders vil­le FCK- ma­na­ge­ren bru­ge po­kal­se­mi­fi na­len mod ær­ke­ri­va­ler­ne på at sen­de si­ne re­ser­ver i spil.

Thomas Ka­min­ski, Tom Høg­li, Bas­hkim Kadrii, Mi­ka­el An­tons­son og An­dreas Cor­ne­li­us skul­le ha­ve spil­le­tid, men de navn­kun­di­ge FCK- re­ser­ver blev ik­ke løft et nok af de­res hold­kam­me­ra­ter, men­te Stå­le Sol­bak­ken.

» Det hav­de ik­ke no­get med re­ser­ver­ne at gø­re. Det var Kvist, Dela­ney, Zanka og Ni­co­lai Jør­gen­sen, der svig­te­de. Det er dem, som skal bæ­re hol­det, og det var for dår­ligt af dem. Pla­nen lå klar. Bas­hkim kom til si­ne chan­cer, An­tons­son var me­re el­ler min­dre fejl­fri, men uhel­dig ved må­let, hvor Zanka var ude af po­si­tion, så de nye, der kom ind, gjorde det me­re end god­kendt, « si­ger FCK- ma­na­ge­ren. Dela­ney øde­lag­de hå­bet Brønd­bys håb om en be­tyd­nings­fuld sejr i ær­ke­ri­va­lens hu­le var tæt på. Drøm­men for de blågu­le fans holdt helt ind­til syv mi­nut­ter før tid. Her sluk­ke­de Thomas Dela­ney for hå­bet – li­ge­som han gjorde for to år si­den, da han score­de i kam­pens sid­ste mi­nut.

» Det var må­ske det ene­ste go­de i dag. Jeg ved, at det be­ty­der me­get for vo­res fans, at vi har en lang re­kord uden ne­der­lag i Par­ken til Brønd­by. Det er og­så værd at ta­ge med, men jeg er hel­ler ik­ke til­freds med re­sul­ta­tet. Jeg hav­de ik­ke solgt den for 1- 1 in­den kam­pen, « si­ger Dela­ney.

Og så­le­des var det Dela­ney, der igen kun­ne for­læn­ge Brønd­bys for­ban­del­se.

» Det er helt vildt ær­ger­ligt. 1- 0 hav­de væ­ret væ­ret fan­ta­stisk, men 1- 1 er sta­dig et for­nuft igt re­sul­tat, og som an­den halv­leg ud­vik­ler sig, kan vi ik­ke si­ge no­get til at de får ud­lig­net med det pres, de læg­ger. Selv om det er ær­ger­ligt, at det sker på en til­fæl­dig­hed. Men alt i alt var det en op­løft en­de præ­sta­tion, og det skal vi ta­ge med vi­de­re, « si­ger Thomas Ka­h­len­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.