Sik­ker­heds­svigt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TILSKUERBALLADE

I før­ste om­gang kun­ne man hø­re flyg­te for ik­ke at kom­me til ska­de. ne at hop­pe over et hegn og hen på Brønd­bys til­hæn­ge­re hav­de han vær­tin­den Ca­mil­la Mar­tin si­ge til An­fø­rer Thomas Dela­ney, der få det tag, der dæk­ke­de ned­gan­gen til hel­ler ik­ke me­get til overs for. Trods eks­pert­kom­men­ta­to­ren Pe­ter Kjær, mi­nut­ter for­in­den hav­de spo­le­ret om­klæd­nings­rum­me­ne. reg­nen af ka­ste­skyts vå­ge­de han sig at man hå­be­de, at Brønd­bys fans Brønd­bys sej­rs­drøm­me, nå­e­de akTil ude­ba­ne­kam­pe har Brønd­by ud, mens uro­lig­he­der­ne stod på, for ’ ik­ke kun­ne ka­ste så langt, at de blev ku­rat at duk­ke sig og und­gik at bli­ve si­ne eg­ne kon­trol­lø­rer med, og FCKat klap­pe hån­ligt af bal­la­de­ma­ger­ramt’, men da det til­sy­ne­la­den­de ne.ramt. er­ne var fru­stre­re­de over, at de ik­ke vi­ste sig, at de op­hid­se­de fans godt » Jeg gik li­ge un­der et jer­n­rør, så var bed­re til at gri­be ind. Un­der op» Det er rysten­de at op­le­ve, at man kun­ne det, måt­te de ryk­ke væk. jeg slap. De ram­mer jo ik­ke så godt. tø­jer­ne skub­be­de Mat­hi­as Zanka kan op­fø­re sig så dår­ligt på så kort

Så­le­des blev Ca­mil­la Mar­tin og Det er unød­ven­digt. Jeg så ik­ke det Jør­gen­sen til en af fol­ke­ne i de gu­le tid, men egent­lig ik­ke over­ra­sken­de. Pe­ter Kjær nødt til at drop­pe de­res he­le. Jeg løb hur­tigt ind. Det er selv­jak­ker for at få ham til at ta­ge fat i Jeg har set det før, så jeg ken­der adstu­die og ryk­ke in­den­dørs un­der føl­ge­lig ær­ger­ligt. Det tror jeg og­så, de op­hid­se­de sup­por­te­re, og da der fær­den. « me­re sik­re for­hold, mens si­de­linje­at Brønd­by- spil­ler­ne sy­nes, « sag­de en­de­lig faldt lidt ro på ge­myt­ter­ne, » Jeg var ude og klap­pe af dem. repor­ter Jo­a­chim Bold­sen kun­ne han. lag­de FCK- di­rek­tør An­ders Hørs­holt Det var flot, de var dyg­ti­ge. Det var for­tæl­le, at man gik på re­k­la­mer, Det lyk­ke­des for Brønd­by- fan­seik­ke fin­gre imel­lem i sin kri­tik af præ­cis, hvad vi for­ven­te­de af dem. ind­til der var styr på si­tu­a­tio­nen. kon­trol­lø­rer­nes ind­sats. Det skal man ap­plau­de­re, « si­ger han

FC Kø­ben­havns spil­le­re mær­ke­de » De fun­ge­rer hver­ken som kon­med slet skjult iro­ni i stem­men. og­så ’ kær­lig­he­den’ fra den hardco­re trol­lø­rer el­ler vag­ter i den her samPo­li­ti­et var i for­bin­del­se med frak­tion blandt Brønd­bys fans, som men­hæng. De bak­ker ba­re, når de­kam­pen til ste­de på sta­dion, men til­sy­ne­la­den­de fik frit spil­le­rum til res fans kom­mer lø­ben­de. Det er en kon­cen­tre­re­de sig om be­gi­ven­he­at over­dæn­ge de­res ha­deob­jek­ter smu­le rysten­de at se på knap 100 der­ne uden for sta­dion. med ka­ste­skyts. vag­ter, som in­gen­ting fo­re­ta­ger sig, Iføl­ge po­li­ti­kom­mis­sær Lars

Flag, jer­n­rør og fyld­te ølkrus hag­mens vo­res spil­le­re og jeg er un­der Krabbe fra Kø­ben­havns Po­li­ti fo­re­le­de ned over FCKer­ne, som måt­te an­greb, « sag­de han. tog or­dens­mag­ten fle­re an­hol­del­ser. Det er rysten­de at op­le­ve, at man kan op­fø­re sig så dår­ligt på så kort tid

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.