GLAD I GLADBACH

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ter os ned og snak­ker til som­mer og eva­lu­e­rer det før­ste år. An­det er der egent­lig ik­ke. Vi har hver­ken hørt fra Chel­sea el­ler an­dre, og det skal vi hel­ler ik­ke, « for­kla­rer Sten Chri­sten­sen, der for­tæl­ler, at søn­nen er glad for at væ­re i sin ty­ske klub, hvor han har le­ve­ret en ræk­ke fl ot­te præ­sta­tio­ner i mid­ter­for­sva­ret.

» An­dreas er ab­so­lut glad for at væ­re i Gladbach. Han ud­vik­ler sig fi nt i Tys­kland, hvor han spil­ler hver gang. Jeg tror ik­ke, han kan få en bed­re læ­re­plads end den, han er i li­ge nu, « si­ger han. Om­bej­let spil­ler Fle­re eu­ro­pæ­i­ske stor­klub­ber er an­gi­ve­ligt in­ter­es­se­ret i det dan­ske stor­ta­lent – her­i­blandt FC Barcelona og Bayern München. Det er dog ik­ke no­get, der bli­ver talt om.

» Vi ta­ler over­ho­ve­det ik­ke om al­le ryg­ter­ne. Der er in­gen grund til at ta­le om no­get, der ik­ke er no­get kon­kret i. An­dreas skal ba­re fo­ku­se­re på at la­ve det bedst mu­li­ge re­sul­tat med Gladbach, « si­ger Sten Chri­sten­sen.

19- åri­ge An­dreas Chri­sten­sen har tid­li­ge­re luft et mu­lig­he­den for at ven­de til­ba­ge til Chel­sea, men som det lød for små to uger si­den:

» Jeg var su­perg­lad i Chel­sea, så at ven­de til­ba­ge vil­le væ­re fi nt. Men jeg er og­så fal­det godt til i Tys­kland, så her vil jeg og­så ger­ne bli­ve. «

Borus­sia Mön­cheng­lad­bach ind­ta­ger Bun­des­liga­ens fj er­de­plads, som gi­ver ad­gang til Cham­pions Le­ague- kva­li­fi ka­tion. Der re­ste­rer seks run­der i in­de­væ­ren­de sæ­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.