Dan­marks stjer­ne:

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OPTIMIST

Mikkel Hansen har prø­vet det før, og ly­sten er der sta­dig. Lyk­kes det for hånd­bold­lands­hol­det i we­e­ken­den at kva­li­fi­ce­re sig til som­me­rens olym­pi­ske le­ge i Rio de Ja­neiro, vil det bli­ve tred­je gang, at De sjet­teog sy­ven­de­plad­ser, vi ero­bre­de i London og Bei­jing, var skuf­fen­de. Vi stil­le­de beg­ge gan­ge op som re­ge­ren­de eu­ro­pa­me­stre, men var slid­te, da kam­pe­ne gik i gang. Det skal der la­ves om på den­ne gang Paris Saint Germain- stjer­nen kom­mer til at del­ta­ge i den sto­re in­ter­na­tio­na­le sports­be­gi­ven­hed.

» Selv­føl­ge­lig vil jeg ger­ne til OL. Jeg er sik­ker på, at det bli­ver en fed op­le­vel­se, « si­ger Mikkel Hansen.

Ind­til vi­de­re er den sport­s­li­ge suc­ces dog ude­ble­vet.

» De sjet­te- og sy­ven­de­plad­ser, vi ero­bre­de i London og Bei­jing, var skuf­fen­de. Vi stil­le­de beg­ge gan­ge op som re­ge­ren­de eu­ro­pa­me­stre, men var slid­te, da kam­pe­ne gik i gang. Det skal der la­ves om på den­ne gang, « si­ger Mikkel Hansen.

Imid­ler­tid er der i til­fæl­de af OLkva­li­fi­ka­tion lagt op til en som­mer med in­ten­si­ve træ­nings­for­be­re­del­ser.

I ju­ni sam­les lands­hol­det i ot­te- ni

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.