: Jeg vil til OL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

da­ge i for­bin­del­se med en kamp i EM- kva­li­fi­ka­tio­nen mod Østrig, og fra 5. juli til an­kom­sten i Rio de Ja­neiro 1. au­gust skal der træ­nes i Aar­hus og spil­les tur­ne­ring i Frank­rig.

» Vi spil­le­re er i ho­ved­træk ble­vet ori­en­te­ret om pla­ner­ne. Men lad os li­ge få OL- bil­let­ten i hus før jeg ud­ta­ler mig kon­kret om dem, « si­ger Mikkel Hansen diplo­ma­tisk.

Han bå­de hå­ber og tror, at det lyk­kes for lands­hol­det at spil­le OL­bil­let­ten i hus.

» Det bli­ver ek­stremt tæt. Men vi har hjem­me­ba­ne. Det skal ud­nyt­tes. Bå­de Kro­a­tien og Nor­ge pla­ce­re­de sig bed­re end os ved EM ( i ja­nu­ar, red.). Så det er hold, vi ik­ke må un­der­vur­de­re, « si­ger Mikkel Hansen.

OL- HÅND­BOLD TID OG STED: 5.- 21. au­gust i Rio de Ja­neiro ER KVA­LI­FI­CE­RET: Frank­rig, Tys­kland, Bra­si­li­en, Ar­gen­ti­na, Qa­tar og Egyp­ten PUL­JE- KVA­LI­FI­KA­TION: Her­ning ( Dan­mark, Kro­a­tien, Nor­ge, Ba­hrain) Mal­mø ( Sve­ri­ge, Spa­ni­en, Slove­ni­en, Iran) Gdansk ( Po­len, Ma­kedo­ni­en, Tu­nesi­en, Chi­le) DE TO BEDST pla­ce­re­de hold i hver pul­je sik­rer sig kva­li­fi­ka­tion

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.