Vil tæ­ve bok­sedron­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IN­FIGHT

er far­ligt, « skri­ver Ga­li­na Iva­nova tru­en­de og op­for­drer dan­ske­rens pro­mo­tor, Nis­se Sau­er­land, til at kom­me til for­hand­lings­bor­det.

BT har væ­ret i te­le­fo­nisk kon­takt med Ga­li­na Iva­nova, der bor i So­fia i Bul­ga­ri­en, hvor den bul­gar­ske bok­se­kom­men­ta­tor, Og­ni­an Ge­or­giev, stod for at over­sæt­te in­ter­viewet fra en­gelsk til bul­garsk. Her for­tæl­ler Ga­li­na Iva­nova, hvor­for hun er så op­sat på at mø­de den sta­dig uer­far­ne dan­sker.

» Jeg ved, at Di­na sta­dig er en ung bok­ser, men hen­des pro­mo­tor, Nis­se Sau­er­land, er i gang med at ta­le hende alt for stort op ved at si­ge, at hun er klar til en VM- kamp, « si­ger Ga­li­na Iva­nova og fort­sæt­ter:

» Der har væ­ret snak­ke mel­lem min ma­na­ger og Di­na Thor­slunds re­præ­sen­tan­ter. De tal­te om en kamp over ot­te om­gan­ge, og det var jeg klar til. De tal­te og­så om vo­res for­hold om­kring kam­pen, men ef­ter de hør­te om mi­ne krav, vend­te Sau­er­land al­drig til­ba­ge. « Slog ube­sej­ret dan­sker Selv­om Ga­li­na Iva­nova tid­li­ge­re har hø­stet VM- tit­ler og eu­ro­pa­mester­ska­ber, har hun en for­holds­vis plet­tet re­kord­li­ste med 16 sej­re, 11 ne­der­lag og fi­re uaf­gjor­te.

Her i lan­det husker nog­le hende må­ske som kvin­den, der i 2008 cho­ke­re­de stort ved at slå el­lers ube­sej­re­de Ani­ta Chri­sten­sen i Brønd­by Hal­len i en dob­belt VM- kamp.

Trus­ler­ne om at gø­re det on­de ved 22- åri­ge Di­na Thor­slund er nå­et frem til den dan­ske bok­ser. Det for­tæl­ler Di­na Thor­slund til BT.

» Selv­føl­ge­lig bli­ver jeg da lidt pro­vo­ke­ret af det, men sam­ti­dig er det lidt over­dre­vet. Jeg sy­nes lidt, det er en jo­ke, og det vi­ser, hvor des­pe­rat hun er, for­di jeg er i stald hos Sau­er­land, « si­ger su­per- ban­tamvæg­te­ren. Frygt­løs Thor­slund: Jeg er klar Di­na Thor­slund er dog klar til at mø­de Ga­li­na Iva­nova, hvis pro­mo­tor Nis­se Sau­er­land kan bli­ve enig med den bul­gar­ske bok­ser om be­tin­gel­ser­ne.

» Hvis hun nu sy­nes, at jeg er så dår­lig, og hvis hun be­kym­rer sig så me­get, ja­men så hav­de hun nok væ­ret li­geg­lad med mig. Jeg gri­ner lidt, for­di det lig­ner et me­di­estunt for at få no­get op­mærk­som­hed. Men Selv­føl­ge­lig bli­ver jeg da lidt pro­vo­ke­ret af det, men sam­ti­dig er det lidt over­dre­vet. Jeg sy­nes lidt, det er en jo­ke. ud over det, har hun jo slå­et Ani­ta Chri­sten­sen i Dan­mark ret over­be­vi­sen­de, og hun har haft en mas­se tit­ler, kam­pe og er­fa­ring. Men hun er 38 år, så jeg tør sag­tens mø­de hende i min næ­ste kamp, hvis det skul­le væ­re, « fast­slår den dan­ske bok­ser, der har seks sej­re i seks kam­pe på re­kord­li­sten.

Di­na Thor­slunds pro­mo­tor, Nis­se Sau­er­land, ude­luk­ker ik­ke, at der snart kan kom­me en kamp i stand mel­lem de to bok­se­re.

» Den­ne her kvin­de vil åben­bart vir­ke­lig ger­ne ha­ve en kamp mod Di­na, og hun har nær­mest ’ stal­ket’ os al­le på de so­ci­a­le me­di­er — ja­men så lad os gø­re det. Di­na er på vej mod en VM- ti­tel og for at nå der­til, skal hun slå de her pi­ger, « si­ger Nis­se Sau­er­land til BT.

Han er dog ik­ke im­po­ne­ret over den re­to­rik, Ga­li­na Iva­nova har brugt over for hans dan­ske bok­ser.

» Når hun kom­mer der og for­nær­mer Di­na og si­ger, at hun vil gø­re skræk­ke­li­ge ting ved hende, ser jeg det som ret respekt­løst. Og der­for er Di­na nødt til at luk­ke mun­den på hende. Kan vi bli­ve eni­ge om en af­ta­le, så la­ver vi kam­pen, « si­ger Nis­se Sau­er­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.