Æg­te kær­lig­hed ru­ster al­drig

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

’ ECHTE LIEBE’ Li­ver­pool mø­des i Eu­ro­pa Le­agu­e­kvart­fi na­len i aft en.

» Kæ­re Jür­gen Kl­opp. De bed­ste ude­ba­ne­ne­der­lag li­der man på hjem­me­ba­ne, « stod der. Varm vel­komst På for­hånd hav­de Kl­opp sagt, at det vil­le væ­re som at kom­me hjem, når han igen be­fandt sig på sta­dion, hvor han eft er eget ud­sagn ken­der ’ selv par­ke­rings­vag­ter­ne’.

Me­d­ar­bej­der­ne på sta­dion hav­de da og­så for­be­redt de­res egen vel­komst i form af et skilt, hvor­på der stod ’ Jür­gen Kl­opp, om­klæd­nings­rum’ med en pil, der pe­ge­de i ret­ning af gæ­ster­nes lejr, og en smiley.

For selv om han i aft en står i spid­sen for de en­gel­ske gæ­ster, vil der al­tid væ­re æg­te kær­lig­hed – ’ echte Liebe’, som klub­bens slo­gan er – mel­lem Kl­opp og klub­ben, der be­trag­ter ham som en af si­ne eg­ne.

» In­gen har glemt, hvad han op­nå­e­de her. Vi er, hvor vi er nu, på grund af vo­res hi­sto­rie med Jür­gen, « lød det i går ro­sen­de fra hans eft er­føl­ger, Thomas Tu­chel.

» Alt an­det end en varm vel­komst til Jür­gen Kl­opp vil væ­re en over­ra­skel­se, « til­fø­je­de Tu­chel, der og­så afl øste Kl­opp i Mainz i 2009.

I går for­søg­te Jür­gen Kl­opp dog – på sin egen må­de – at dre­je fo­kus væk fra sin per­son.

» Jeg for­ven­ter in­tet. In­gen jub­le, når jeg kom­mer ind på ba­nen. Det har jeg ik­ke brug for. Li­ge fra be­gyn­del­sen af vo­res liv har vi al­tid spil­let mod vo­res ven­ner, og det har al­drig væ­ret et pro­blem. Jeg for­be­re­der mit hold. Det er der­for, jeg er her. Og det er da bed­re at væ­re her end for ek­sem­pel Nord­korea, « sag­de han til stor mor­skab for pres­sen.

Kl­opp un­der­stre­ge­de da og­så, at han ik­ke vil æn­dre ad­færd, selv om han nu er til­ba­ge på sin tid­li­ge­re hjem­me­ba­ne.

» Jeg vil – afh æn­gig af si­tu­a­tio­nen – jub­le, som jeg al­tid har gjort. Det sam­me skal en­hver an­den på sta­dion gø­re. Og hvis Dort­mund sco­rer, vil jeg be­stemt ik­ke jub­le, « kon­sta­te­re­de han, in­den han af­slut­te­de pres­se­mø­det for at stå i spid­sen for Li­ver­pools af­slut­ten­de træ­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.