Brø­let NARKO OG KNI­VE PÅ BO­STED

BT - - NYHEDER -

PSY­KI­A­TRI straks­på­bud om at øge sik­ker­he­den.

Rap­por­ten teg­ner et dystert bil­le­de af en in­sti­tu­tion, hvor po­ten­ti­elt far­li­ge men­ne­sker går rundt som tik­ken­de bom­ber, der ’kan aen­dre ad­fa­erd ud af det blå’. Ar­bejds­til­sy­net kon­klu­de­rer der­for, at: ’Der er en kon­kret ri­si­ko for be­ty­de­lig fa­re for vold i de an­sat­tes ar­bej­de med be­bo­er­ne på Cen­ter Lin­de­går­den.’

I pe­ri­o­den 10. au­gust 2015 til 16. marts 2016 blev der re­gi­stre­ret 112 til­fa­el­de af vold og trus­ler på bo­ste­det. Sam­me dag som dra­bet på Vi­vi Ni­el­sen blev be­gå­et, blev en an­sat i et an­det hus slå­et og spar­ket så vold­somt i an­sig­tet af en be­bo­er, at den an­sat­te fik en bu­le og måt­te på ska­destu­en. En an­den an­sat er ble­vet slå­et så hårdt i bry­stet, at ved­kom­men­de ef­ter­føl­gen­de hav­de sva­ert ved at tra­ek­ke vej­ret. Mord, rø­ve­ri­er og se­x­for­bry­del­ser I det hus, hvor Vi­vi Ni­el­sen blev dra­ebt, er cir­ka en tred­je­del af be­bo­er­ne domsan­brag­te. An­sat­te op­ly­ser til Ar­bejds­til­sy­net, at to be­bo­e­re har be­gå­et mord, mens an­dre har be­gå­et ’be­sti­alsk vold’, bank­rø­ve­ri­er og seksu­al­for­bry­del­ser.

To tred­je­de­le af be­bo­er­ne er af­ha­en­gi­ge af stof­fer.

Rap­por­ten teg­ner et bil­le­de af Lin­de­går­den som en re­gu­la­er narko­bu­le. Der fo­re­går iføl­ge rap­por­ten en liv­lig han­del med hår­de stof­fer, som per­so­na­let har sva­ert ved at da­em­me op for.

Bo­ste­det har kni­ve i køk­ke­net, som be­bo­er­ne kan bru­ge. Dog ta­el­les kni­ve­ne re­gel­ma­es­sigt op af per­so­na­let for at sik­re, at der ik­ke mang­ler no­gen. For­di be­bo­er­ne kan gå ud og ind af bo­ste­det, som de vil, har de og­så selv mu­lig­hed for at an­skaf­fe sig en kniv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.