UD MED SPROGET!

BT - - NYHEDER -

kon­fi­ske­rer de det, an­dre gan­ge når de det ik­ke. En­ten for­di det er ble­vet gemt, el­ler for­di det er ble­vet solgt..« I hvil­ket om­fang må be­bo­er­ne ha­ve kni­ve på va­e­rel­set? »Det her er et åbent bo­sted. Be­bo­er­ne kan gå over i Fak­ta og kø­be sig en kniv. Man­ge be­bo­e­re er skra­em­te, så de har kni­ve på va­e­rel­set. Det er ik­ke ulov­ligt at ha­ve en kniv, så la­en­ge den er un­der syv cen­ti­me­ter, og man må og­så ger­ne ha­ve en køk­kenk­niv, hvis man bru­ger den til at la­ve mad. Så det er en ud­for­dring.« Iføl­ge Ar­bejds­til­sy­net er sam­ar­bejds­pro­ble­mer med psy­ki­a­tri­en di­rek­te med til at brin­ge de an­sat­te i fa­re. Kan du gen­ken­de det? »Jeg vil si­ge, at sam­ar­bej­det med psy­ki­a­tri­en er o.k. Det er me­re psy­ki­a­tri­ens mu­lig­he­der for at hja­el­pe, der er en ud­for­dring. Vi op­le­ver, at der ik­ke er plads, selv­om vi me­ner, at der er et be­hov for ind­la­eg­gel­se. Det re­sul­te­rer i, at bor­ge­ren ik­ke bli­ver ind­lagt.« Hvad gør I for at sik­re de an­sat­te? »Vi har få­et straks­på­bud, og dem ef­ter­le­ver vi. Vi har or­ga­ni­se­ret ar­bej­det på en an­den må­de, så der nu er to me­d­ar­bej­de­re sam­men.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.