Fra bandemedlem til Sy­ri­en­kri­ger

BT - - NYHEDER -

KRI­GE­RE at la­de sig til IS for at be­gå ter­r­or­hand­lin­ger i den ek­stre­mi­sti­ske be­va­e­gel­ses navn med tryk un­der hver­ve, og det cen­tra­le og ube­sva­re­de spørgsmål er, om grup­pen og­så plan­lag­de ter­r­or­hand­lin­ger - og i så fald hvor.

Men fak­tum er og­så, at po­li­ti­et gjor­de et in­ter­es­sant fund, da man i går ransa­ge­de hos den 28-åri­ge A., som op­tra­e­der i de la­ek­ke­de IS-do­ku­men­ter.

»På en af adres­ser har vi fun­det vå­ben, og vi har fun­det no­get am­mu­ni­tion, og nu skal vi så se, om det har no­get med de per­so­ner at gø­re,« si­ger po­li­ti­in­spek­tør Poul Kjeld­sen.

Så sent som for to uger si­den re­de­gjor­de Ber­ling­s­ke ind­gå­en­de for, hvor­dan den 28-åri­ge A.’s navn og en stri­be per­son­li­ge op­lys­nin­ger frem­gik af en slags CV for frem­me­de kri­ge­re, som Sy­ri­en-ji­ha­di­ster til­sy­ne­la­den­de har skul­le ud­fyl­de møj­som­me­ligt i Is­la­misk Stats in­ter­ne bu­reau­kra­ti. En vig­tig rol­le Ber­ling­s­ke kon­tak­te­de i den for­bin­del­se den 28-åri­ge, der dog ik­ke øn­ske­de at kom­men­te­re, hvorfor hans per­son­li­ge op­lys­nin­ger frem­går af det la­ek­ke­de do­ku­ment fra Is­la­misk Stat.

Sam­ti­dig frem­gik det af ar­tik­len, at det ik­ke vil­le va­e­re over­ra­sken­de, hvis op­lys­nin­ger­ne fra IS-do­ku­men­ter­ne kan kom­me til et spil­le en vig­tig rol­le i frem­ti­di­ge sa­ger mod dan­ske Sy­ri­en­fa­re­re.

Seks dan­ske­re be­fin­der sig iføl­ge Ber­ling­s­kes research på den om­tal­te li­ste - og mindst to af de fi­re an­hold­te Jeg er lidt be­kym­ret for, hvad der er sket med ham og nu­an­ce­re det grund­lag, som man i for­vej­en ar­bej­der på,« vur­de­re­de Jørn Vester­gaard, pro­fes­sor i straf­fe­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, over for Ber­ling­s­ke.

Den 28-åri­ge A. be­teg­nes li­ge­som fle­re af de dan­ske Sy­ri­en­kri­ge­re som så­kaldt ’cros­sover’. Han ind­led­te sine te­e­na­ge­år i det kri­mi­nel­le mil­jø og har fle­re an­hol­del­ser og al­vor­li­ge dom­me på samvit­tig­he­den, men på et tids­punkt kryd­se­de han over til de is­la­mi­sti­ske kred­se og blev ra­di­ka­li­se­ret. Hård dom Som 19-årig blev A. i 2006 idømt en hård dom på seks års fa­engsel for seks rø­ve­ri­er og fem rø­ve­ri-for­søg med den fryg­te­de Fak­ta-ban­de fra Ting­b­jerg, der i godt et halvt år skra­em­te su­per­mar­keds­per­so­na­le over he­le Sja­el­land med grove rø­ve­ri­er på stri­be.

Han hav­de til dels va­e­ret vagt­mand ved rø­ve­ri­er­ne, men det an­så ret­ten ik­ke for for­mil­den­de, da han modt­og ud­byt­ter, der var om­kring fi­re gan­ge stør­re end til dem, der di­rek­te ud­før­te rø­ve­ri­er­ne.

Den 28-åri­ge A. selv blev si­den til­knyt­tet mil­jø­et om­kring ind­van­drer­ban­den LTF - Loy­al to Fa­mi­lia - som han dog på det se­ne­ste an­gi­ve­ligt har brudt med.

I dag er han gift med en dansk kon­ver­tit, som han nu og­så har få­et børn med.

BT var i går i kon­takt med en af de døm­te fra Fak­ta-ban­den, men han af­vi­ser at ha­ve kon­takt til den 28-åri­ge, som han si­ger holdt sig for sig selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.