Glo­strup

BT - - NYHEDER -

Ak­tions­styr­ken om­rin­ge­de en byg­ning på Nor­dre Ring­vej, men po­li­ti­et spar­ke­de dø­ren ind i den for­ker­te lej­lig­hed. Uvist, om no­gen er an­holdt an­det­steds.

HVAD VED VI? Seks per­so­ner er an­holdt un­der ko­or­di­ne­re­de ter­ror-ak­tio­ner i går. Fi­re er sig­tet ef­ter straf­fe­lovens § 114c, stk. 1 for at ha­ve la­det sig hver­ve af Is­la­misk Stat til at be­gå ter­r­or­hand­lin­ger. To er sig­tet for vå­ben­be­sid­del­se. Mindst to af de an­hold­te op­tra­e­der på de la­ek­ke­de do­ku­men­ter fra Is­la­misk Stat som in­de­hol­der op­lys­nin­ger om i alt 22.000 ISkri­ge­re.

Ialt seks dan­ske­re op­tra­e­der iføl­ge Ber­ling­s­kes research i de la­ek­ke­de IS-do­ku­men­ter.

125 Den før­ste til­ta­le mod en hjemvendt Sy­ri­enskri­ger blev rejst i de­cem­ber sid­ste år, da en 23-årig mand blev til­talt for at ha­ve til­slut­tet sig IS i 2013.

dan­ske­re er iføl­ge PET dra­get i krig i Sy­ri­en og Irak. Ca. 62 er vendt re­tur. Ca. 31 op­hol­der sig fort­sat der­ne­de. Mindst 27 me­nes at va­e­re dø­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.