MIL­LI­AR­DER

BT - - NYHEDER -

»Jeg kan godt for­stå, hvis no­gen vil op­fat­te det på den må­de. Jeg me­ner, den me­re er et ud­tryk for selv­til­lid, uden at det skal op­fat­tes som ar­ro­gan­ce. Vi er sik­re på, at vo­res fly vil stå sig godt i sam­men­lig­nin­gen med de to an­dre, og vi by­der den of­fent­li­ge de­bat velkommen,« si­ger Tom Bell.

Må­ske har Bo­e­ing-che­fen no­get at ha­ve sin op­ti­mis­me i. For et år si­den ty­de­de me­get på, at po­li­ti­ker­ne hav­de lagt sig fast på Lo­ck­he­ed Mar­tins F-35A Ligh­t­ning - fly­et, der tid­li­ge­re gik un­der nav­net Jo­int Stri­ke Figh­ter. Men her i 2016 står re­ge­rin­gen over for en helt an­det øko­no­misk si­tu­a­tion med svig­ten­de ind­ta­eg­ter fra Nord­s­ø­en og sti­gen­de ud­gif­ter til flygt­nin­ge. På den bag­grund vur­de­rer An­dreas Krog, at Su­per Hor­net står bed­re i kon­kur­ren­cen. Frem for alt for­di den er en hel del bil­li­ge­re.

»For hver dag, der går, bli­ver Bo­e­ings chan­cer stør­re,« si­ger han, selv­om han sta­dig me­ner, at F-35A Ligh­t­ning er fa­vo­rit.

»F-35 er bedst på al­le de fi­re om­rå­der, som man må­ler flyene på. Men Bo­e­ings kampag­ne kan va­e­re med til at rok­ke bå­den, for­di po­li­ti­ker­ne er mod­ta­ge­li­ge for fol­ke­stem­nin­gen,« si­ger An­dreas Krog. Helt åbent Pe­ter Ernst­ved Ras­mus­sen vur­de­rer spil­let til at va­e­re helt åbent.

»Jeg tror slet ik­ke, det er så sik­kert med F-35, som man­ge vil gø­re det til,« si­ger han med hen­vis­ning til, at mo­to­rer­ne i F-35 har en ten­dens til at bra­en­de sam­men.

Han for­ven­ter, at ty­pe­val­get af­gø­res af øko­no­mi­en, og på det punkt tra­ek­ker det ned, at in­gen i dag ken­der pri­sen på F-35.

»Su­per Hor­net er der­i­mod en hyl­de­va­re. Den fly­ver glim­ren­de og er bil­lig. Eu­ro­figh­ter er kom­met med i kam­pen igen, da ud­vik­lin­gen af F-35 blev for­sin­ket. Bri­ter­ne har op­gra­de­ret Eu­ro­figh­ter til luft-til­jord kamp og er be­gyndt at bru­ge den i Sy­ri­en. Der­for tør jeg ik­ke ud­pe­ge en fa­vo­rit,« si­ger Pe­ter Ernst­vedRas­mus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.