Un­ge er skra­em­te ef­ter sky­de­ri på sko­le

Fryg­ten spre­der sig blandt un­ge i Stens­ved, ef­ter at en mand skød på sko­le

BT - - NYHEDER -

TRYG­HED blev man­den va­re­ta­egts­fa­engs­let i fi­re uger, men han na­eg­ter sig skyl­dig i sig­tel­sen for drabs­for­søg.

Det er en epi­so­de, der kom­mer no­get bag på de tre 10. klas­se­e­le­ver Marcus Kiss, Aman­da Hvid­berg og San­dra Chri­sti­an­sen, som BT mød­te uden for Kuls­b­jerg Sko­le på vej hjem fra Vor­ding­borg 10. klas­se­cen­ter, hvor de går. De har tid­li­ge­re selv va­e­ret ele­ver på sko­len og bor li­ge i na­er­he­den.

»Jeg ple­jer at gå tur her om af­te­nen, så jeg hav­de ik­ke reg­net med, at det vil­le ske,« si­ger 17-åri­ge Marcus Kiss.

På de tu­re har han som re­gel sel­skab af den ja­ev­nal­dren­de San­dra Chri­sti­an­sen, som da hel­ler ik­ke er tryg ved si­tu­a­tio­nen.

»Vi ple­jer fak­tisk at sid­de rundt om­kring på sko­len om af­te­nen, så det er ut­rygt nu,« si­ger hun. Drop­pe­de gå­tu­ren På grund af sky­de­ri­et ons­dag af­ten - hvor in­gen kom til ska­de - var Kuls­b­jerg Sko­le luk­ket i går, så po­li­tiets tek­ni­ke­re kun­ne ind­sam­le be­vis­ma­te­ri­a­le på ger­nings­ste­det.

Da BTs ud­send­te kom frem først på ef­ter­mid­da­gen, var po­li­ti­et ved at va­e­re fa­er­dig med sin un­der­sø­gel­ser. Af­spa­er­rin­gen, der si­den ons­dag af­ten hav­de om­slut­tet et stør­re om­rå­de om­kring sko­len, var fjer­net.

Ene­ste syn­li­ge be­vis på skud­dra­ma­et var den rø­de bil, som holdt midt i sko­le­går­den med en knust ru­de for­re­st i pas­sa­ger­si­den. Ved si­den af bi­len sva­je­de flag­stan­gen i vin­den. Det var her, tre un­ge ma­end i al­de­ren 19-20 år stod, da en per­son kom gå­en­de imod dem – med to hunde og en rif­fel.

»Han skød for at dra­e­be,« har den ene af de tre, en 19-årig mand, sagt til Ek­stra Bladet.

Det lyk­ke­des de tre un­ge ma­end at flyg­te. Po­li­ti­et blev alar­me­ret ved 21-ti­den ons­dag og fik se­ne­re an­holdt den 21-åri­ge mand, der er fra lo­ka­l­om­rå­det, og som iføl­ge sin far, der har talt med Ek­stra Bladet, ik­ke har det godt psy­kisk. Ti­men om­kring kl. 21 er of­te og­så der, Marcus Kiss og San­dra Chri­sti­an­sen ple­jer at gå tur og ha­en­ge ud på sko­len.

»Vi hav­de fak­tisk over­ve­jet det i går,« si­ger de og kon­sta­te­rer, at det var godt, de ik­ke gjor­de det. ’Det tør jeg ik­ke nu’ Mens BT er på ste­det, duk­ker bi­lens ejer op. En af de tre, der måt­te flyg­te, da kug­ler­ne fløj.

Han har til­da­ek­ket sit an­sigt, og ef­ter en kort snak med ef­ter­for­sker­ne på ste­det drø­ner han af sted i sin bil. Han øn­sker ik­ke at ta­le med BT.

Til­ba­ge lig­ger no­get knust glas fra bil­r­u­den dér, hvor Kuls­b­jerg Sko­lens om­kring 900 ele­ver nor­malt får af­løb for ener­gi­en i pau­ser­ne.

Det er na­e­sten ik­ke la­en­ge­re til at se, hvil­ket dra­ma der ud­spil­le­de sig min­dre end et døgn før. Men sku­depi­so­den har sat sine spor.

»Jeg ar­bej­der ne­de i Net­to, og når man har af­ten­vagt, har man fri kl. 22, og så er det mørkt, når man skal gå hjem, og der skal man gå li­ge for­bi sko­len, og det tør jeg ik­ke nu. Der vil jeg be­de min far om at hen­te mig,« si­ger Aman­da Hvid­berg på 17 år.

Marcus Kiss er dog ik­ke helt klar til at drop­pe sin van­li­ge gå­tur i om­rå­det.

»Jeg vil ik­ke drop­pe at gå tur, for det har jeg vaen­net mig til, men jeg vil må­ske over­ve­je, hvad tid jeg går ud,« si­ger han.

Kuls­b­jerg Sko­le op­ly­ser, at der er nor­mal sko­le­gang i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.