Ka­er­lig­he­den brast for Bir­git­te

BT - - NYHEDER -

SING­LE Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen har stor suc­ces – bå­de her­hjem­me og i ud­lan­det, hvor hun blandt an­det er ble­vet ver­den­skendt gen­nem rol­len i suc­ces­se­ri­en ’Ga­me of Thro­nes’.

Den 34-åri­ge sku­e­spil­ler blev for al­vor kendt for sin rol­le i tv-se­ri­en ’Bor­gen’, og det er da og­så den, de fle­ste sta­dig gen­ken­der hen­de fra, forta­el­ler hun.

At hun bli­ver ud­råbt til se­x­sym­bol på al­ver­dens for­si­der – blandt an­det det ame­ri­kan­ske man­de­ma­ga­sin Esqui­re, har hun dog sva­ert ved at ta­ge helt al­vor­ligt.

»Det er ik­ke no­get, jeg ta­en­ker over, men det er da rart er man­ge er sø­de til at kom­me hen og si­ge, at de er gla­de for det, jeg la­ver,« forta­el­ler Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen, der de­ler sin tid mel­lem Dan­mark og op­ta­gel­ser i ud­lan­det.

Ind­til for ny­ligt var der sa­er­lig en ting, der trak her­hjem­me – nem­lig tv-va­er­ten Mik­kel Frey Dam­gaard, som hun stod frem med for lidt over et år si­den. Men ka­er­lig­he­den holdt ik­ke.

»Vi er desva­er­re gå­et fra hin­an­den. Det er ik­ke så lang tid si­den,« for­tal­te hun til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.