Erik Dam­gaard og Szi­get­hy i ord­krig

BT - - NYHEDER -

AF­SLØ­RING Den 55-åri­ge eks-mil­li­ar­da­er Erik Dam­gaard kal­der sin gam­le ven Mark Szi­get­hy for en løg­ner, for­di han på­står, at Erik Dam­gaard hav­de no­get at gø­re med et fir­ma, der er af­slø­ret i de så­kald­te Pa­na­ma-do­ku­men­ter. Ons­dag kun­ne Bør­sen af­slø­re, at og­så Erik Dam­gaard og Mark Szi­get­hy, der er on­kel til re­a­li­ty­stjer­nen Ama­lie Szi­get­hy, og­så er at fin­de i de så­kald­te Pa­na­ma-do­ku­men­ter.

Fir­ma­et Temp­le­view In­ter­na­tio­nal, der op­rin­de­ligt var ejet af Mark Szi­get­hy, skul­le Erik Dam­gaard an­gi­ve­ligt ha­ve haft del i, og sam­me fir­ma op­køb­te ak­tier i an­dre sel­ska­ber, der hav­de Erik Dam­gaard i be­sty­rel­sen. ’Ma­er­ke­li­ge ting’ Erik Dam­gaard er­kla­e­rer dog i Bør­sen i går, at han al­drig har haft no­get at gø­re med Temp­le­view In­ter­na­tio­nal el­ler an­dre af Marks Szi­get­hys ’ma­er­ke­li­ge ting’.

»Han var en gif­tig, gif­tig mand, som jeg skul­le ha­ve holdt mig langt va­ek fra. Det er det ene­ste, jeg kan si­ge,« si­ger Dam­gaard til Bør­sen.

Fir­ma­et Temp­le­view In­ter­na­tio­nal blev op­ret­tet af ad­vo­kat­fir­ma­et Mos­sa­ck Fon­seca, der op­ret­ter fir­ma­er i skat­te­ly i Pa­na­ma.

DE ER NA­EVNT I PA­NA­MA-DO­KU­MEN­TER­NE Har­ry Ro­sen­berg, Bri­an Steen Ni­el­sen, Marc Rie­per, Ste­in Bag­ger, Erik Dam­gaard, Mark Szi­get­hy, Nor­dea,

11,5 mil­li­o­ner do­ku­men­ter er ble­vet la­ek­ket om Mos­sa­ck Fon­seca, og de af­slø­rer, hvem der har fir­ma­er i skat­te­ly i det mel­le­ma­me­ri­kan­ske land – her­i­blandt Erik Dam­gaard og Mark Szi­get­hy samt fle­re an­dre dan­ske­re.

Iføl­ge Mark Szi­get­hy var Temp­le­view In­ter­na­tio­nal ude­luk­ken­de hans fir­ma, men han af­vi­ser over for Bør­sen ik­ke, at Erik Dam­gaard kan ha­ve haft an­del i fir­ma­et, ef­ter at ha­ve lånt Mark Szi­get­hy 30 mio. kr.

»Det kan da godt va­e­re, Erik har få­et pant i Temp­le­view som sik­ker­hed for sit lån, men han har ik­ke ejet det,« sag­de Mark Szi­get­hy til avi­sen. Dam­gaard i be­sty­rel­sen Temp­le­view In­ter­na­tio­nal op­køb­te ak­tier i sel­ska­ber­ne Gre­en­tech Ener­gy Systems og Net­boo­ster Hol­ding, der beg­ge har Erik Dam­gaard i be­sty­rel­sen. Han fryg­ter nu, at Mark Szi­get­hy har gen­nem­ført in­si­der­han­del i Erik Dam­gaards fir­ma­er, men Dam­gaard af­vi­ser selv at ha­ve gjort det.

I gårs­da­gens ar­ti­kel har Bør­sen kon­fron­te­ret Mark Szi­get­hy med Erik Dam­gaards ankla­ger, og han sen­der selv en bredside til­ba­ge:

»Erik Dam­gaard har al­drig for­stå­et, hvem der var hans san­de ven­ner, for­di hans in­tel­lekt ik­ke... jeg ved det ik­ke. Det skal jeg la­de stå us­agt hen. Man­den har ba­re al­drig for­stå­et, hvad der fo­re­gik om­kring ham.«

En lang ra­ek­ke kend­te og ukend­te men­ne­sker ver­den over er ble­vet af­slø­ret i at ha­ve brugt ad­vo­kat­fir­ma­et Mos­sa­ck Fon­seca til at op­ret­te fir­ma­er i skat­te­ly – og­så dan­ske­re. Føl­gen­de er an­gi­ve­ligt no­te­ret i de så­kald­te Pa­na­ma-do­ku­men­ter (BT har ik­ke selv haft ad­gang til do­ku­men­ter­ne, red.): ad­vo­kat.

eks-fod­bold­spil­ler. eks-fod­bold­spil­ler. tidl. di­rek­tør for IT Fa­ctory, dømt for stor­svin­del. er­hvervs­mand. er­hvervs­mand.

bank.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.