Klar til egen ka

BT - - NYHEDER -

NYT JOB

Og nu si­ger en af grevinde Ale­xan­dras na­e­re be­kend­te, ma­keu­par­ti­sten Den­nis Knud­sen, til BT, at den 51-åri­ge tid­li­ge­re prin­ses­se ik­ke la­en­ge­re har lyst til at hol­de fri:

»Jeg ved, at hun har lyst til at kom­me ud at ar­bej­de. Jeg ved og­så, at hun har få­et mas­ser af til­bud. Men jeg aner ik­ke, hvad hun har sagt ja til. Det hol­der hun for sig selv. End­nu.«

In­den Ale­xan­dra blev gift med prins Jo­a­chim i 1995, bo­e­de hun i Hong­kong, hvor hun er født.

Her ar­bej­de­de hun som vi­ce­di­rek­tør i ma­na­ge­ment­fir­ma­et GT Ma­na­ge­ment Ltd. For­melt er hun ud­dan­net i øko­no­mi og han­del fra 1983 til 1990 på sko­ler i Wi­en, Tokyo og Lon­don. Mil­li­o­ner i apa­na­ge Ud­over at va­e­re prin­ses­se med di­ver­se pro­tek­tio­ner, har Ale­xan­dra ind­til nu kun haft ét bor­ger­ligt job i Dan­mark, nem­lig en be­sty­rel­ses­post i me­di­ci­nal­fir­ma­et Pher­ring, som hun har haft si­den 2007. Der­u­d­over har Ale­xan­dra le­vet af de 2,1 mil­li­o­ner kro­ner som hun får i år­lig apa­na­ge.

»Grun­den til at hun la­ver et fir­ma, er vel, at hun vil ud på ar­bejds­mar­ke­det igen,« si­ger Den­nis Knud­sen, der forta­el­ler, at Ale­xan­dra har va­e­ret bort­rejst si­den på­sken og at hun har va­e­ret ’for­skel­li­ge ste­der’.

Er­hvervs­man­den As­ger Aamund er over­be­vist om, at Ale­xan­dra har man­ge kva­li­fi­ka­tio­ner, der er brug­ba­re i er­hvervs­li­vet:

»Jeg har talt med hen­de nog­le gan­ge, og hun er en sa­er­de­les vel­be­ga­vet kvin­de med en god bag­grund i Hong­kong, hvor hun har haft en pa­ent stor stil­ling i et me­get kon­kur­ren­ce­pra­e­get mil­jø. Hun har ben i na­e­sen, er fulgt med ti­den og er me­get vi­den­de, så når hun gen­op­ta­ger en for­ret­nings­kar­ri­e­re, skal hun nok få det til at lyk­kes,« si­ger As­ger Aamund. Kon­su­lent­fir­ma er et godt bud Aa­se Ho­eck, di­rek­tør i blandt an­det kar­ri­e­re­kvin­der.dk og man­ge­årig he­ad­hunter for dansk er­hvervs­liv, for­ud­ser, at det er et kon­su­lent­fir­ma, som Ale­xan­dra vil sa­et­te gang i.

»Hen­des bed­ste mu­lig­hed er at la­ve et selv­sta­en­digt kon­su­lent­fir­ma, og det kan så og­så bru­ges til at gø­re hen­de syn­lig for be­sty­rel­ses­po­ster. Det hand­ler pri­ma­ert om net­va­erk, og det har Ale­xan­dra i den grad,« si­ger Aa­se Ho­eck.

An­na Thy­ge­sen, der er se­ni­o­r­rå­d­gi­ver i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Ge­el­muy­den og Kie­se, me­ner og­så, at Ale­xan­dra er at­trak­tiv og nemt kan bru­ges ’som kran­se­kage­fi­gur’ i vel­gø­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ner el­ler be­sty­rel­ser – men:

»Hun skal fin­de en virk­som­hed, der er pa­rat til at ta­ge imod den kri­tik, der uva­e­ger­ligt vil kom­me. Ale­xan­dra får og­så pen­ge fra sta­ten, og i det se­kund hun tje­ner sine egne pen­ge, skal hun va­e­re klar til, at no­gen vil si­ge:

’Til­lyk­ke med det, men hvorfor skal hun så ha­ve pen­ge af os?’ For no­gen vil ik­ke kun­ne tå­le, at al­min­de­li­ge dag­pen­ge­mod­ta­ge­re ik­ke må ar­bej­de, når de mod­ta­ger of­fent­li­ge mid­ler, mens hun godt må,« si­ger An­na Thy­ge­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.