’Hun faldt for den for­ker­te’

BT - - NYHEDER -

KAR­RI­E­RE »Ale­xan­dra er et scoop for er­hvervs­li­vet,« si­ger Aa­se Ho­eck, der er en af lan­dets mest er­far­ne he­ad­hunte­re med 25 års er­fa­ring blandt kvin­de­li­ge er­hvervs­le­de­re og be­sty­rel­ses­med­lem­mer. Ale­xan­dra har ak­ti­ve­ret sit fir­ma­num­mer i CVR-re­gi­ste­ret, og Aa­se Ho­eck me­ner, at det ek­sem­pel­vis kan bru­ges til at sa­el­ge kon­su­len­ty­del­ser til an­dre fir­ma­er. An­dre kil­der na­ev­ner, at hun kan ta­ge del i be­sty­rel­ses­ar­bej­de. I den sam­men­ha­eng er hen­des sto­re net­va­erk en for­del.

»Det er van­ske­ligt at fo­re­stil­le sig, at hun får et 8-16-job. Der­for bli­ver hun nok selv­sta­en­dig kon­su­lent. Ale­xan­dra kan dra­ge for­del af, at hun via sine to ae­g­te­ska­ber har få­et to me­get for­skel­li­ge net­va­erk, som hun kan bru­ge i for­skel­li­ge sam­men­ha­en­ge, og det hand­ler pri­ma­ert om net­va­erk. Hvis et fir­ma kan dra­ge for­del af de sto­re net­va­erk, hun har, så er hun jo et scoop for fir­ma­et,« si­ger Aa­se Ho­eck og fort­sa­et­ter:

»Ale­xan­dra er for ung til ’ba­re’ at fin­de en pas­sen­de ae­g­te­fa­el­le og gif­te sig. Hun vil gø­re sig ga­el­den­de på egne vil­kår og pra­e­mis­ser. In­gen tviv­ler på, at hun er en dyg­tig og Man skal hel­ler ik­ke glem­me snob-ef­fek­ten. Der er nok en del, der ger­ne vil kun­ne si­ge, at de har få­et Ale­xan­dra i be­sty­rel­sen vel­be­ga­vet kvin­de, der på en må­de er fal­det for den for­ker­te. Så hun vil ud at be­vi­se, at hun per­son­ligt kan nog­le ting. Hun har jo og­så er­fa­ring in­ter­na­tio­nalt og sprog­ligt, og vil ha­ve respekt for alt det hun kan,« si­ger Aa­se Ho­eck.

»Af­ha­en­gigt af hvil­ken virk­som­hed det er, så skal man hel­ler ik­ke glem­me snob-ef­fek­ten. Der er nok en del, der ger­ne vil kun­ne si­ge, at de har få­et Ale­xan­dra i be­sty­rel­sen. Og så er det op­lagt for fir­ma­er, der ar­bej­der i Asi­en at be­nyt­te hen­des vi­den på de om­rå­der. Dér er hun og­så sine pen­ge va­erd.

Og på trods af hvor­dan hen­des liv har va­e­ret det se­ne­ste års tid, så står der sta­dig stor respekt om Ale­xan­dra. Hun har haft det mod, at hun er stå­et frem som fra­skilt to gan­ge. og så er hun sta­dig ung og smuk, og hen­des vi­den og er­fa­ring kan man ik­ke ta­ge fra hen­de,« på­pe­ger Aa­se Ho­eck.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.