Nej, vi er gam­le nok til at tra­ef­fe egne valg Ja, kon­kur­ren­cer gør pi­ger til ob­jek­ter

BT - - DEBAT -

JA­COB W. JØR­GEN­SEN

kon­kur­ren­ce, der kal­des »Mr. Put & Miss Put,« hvor del­ta­ger­ne på en lil­le sce­ne blandt an­det skal slik­ke den hvi­de cre­me ud af Oreo-kiks og syn­ge. No­get, jeg kun­ne la­ve med min far­mor. Nog­le dren­ge fra 3. g fik sid­ste år des­u­den knap­pet skjor­ten op af pi­ger fra 1. g. Men de hav­de sta­dig T-shirt på. De del­ta­ge­re, der får de hø­je­ste til­råb, går vi­de­re, og det hand­ler ik­ke nød­ven­dig­vis om, hvem der er pa­e­ne­st, men om det bed­ste show. De 1. g’ere, der bli­ve r spurgt, om de vil del­ta­ge, er ty­pisk nog­le, der ken­der ini­ti­a­tiv­ta­ger­ne el­ler på an­den vis har gjort op­ma­er­k­som på sig selv og er me­get so­ci­a­le. De ved, hvad der skal ske, og har mu­lig­hed for at si­ge nej. Så der er ik­ke no­get at kom­me ef­ter. Hvis man er gam­mel nok til at va­el­ge, hvor man vil ta­ge sin ud­dan­nel­se, er man gam­mel nok til at va­el­ge, om man vil va­e­re med til så­dan et show. Jeg kø­ber ik­ke ar­gu­men­tet om, at vis­se pi­ger ik­ke tør si­ge nej. For man­ge si­ger nej, og det er li­ge så so­ci­alt ac­cep­ta­belt, som det er at si­ge ja.

VI HAR EN

AN­NA BJER­RE

er ga­ran­te­ret un­der hårdt pres, for­di den skal god­ken­de kon­kur­ren­cer, som de un­ge har valgt for at va­e­re sjove. Der har al­tid va­e­ret kon­kur­ren­cer og un­der­hold­ning, og le­del­sen øn­sker sik­kert ik­ke at va­e­re sner­pet og sip­pet. Men det kan va­e­re sva­ert at se det ful­de om­fang af, hvad kon­kur­ren­cer­ne kan bi­dra­ge til. Vi kom­mer hur­tigt til at se på det me­get sort-hvidt. Men der er ik­ke nød­ven­dig­vis en kon­se­kvens nu og her i for­hold til for ek­sem­pel at slik­ke på en Oreo-kiks. Så kon­se­kven­ser­ne er ik­ke knyt­tet til en en­kelt kon­kur­ren­ce, men til den kul­tur, den un­der­støt­ter.

LE­DEL­SEN PÅ GYM­NA­SI­ET

pra­e­ger kon­kur­ren­cer­ne, er pro­ble­ma­tisk, for­di det i høj grad hand­ler om at gø­re hin­an­den til ob­jek­ter og va­el­ge hin­an­den ud fra nog­le pa­ra­me­tre, som er over­fla­di­ske og se­xi­sti­ske i vis­se til­fa­el­de. Den ten­dens fast­hol­der isa­er un­ge pi­ger og kvin­der i et bil­le­de, hvor de skal bi­dra­ge med en form for seksu­el ny­del­se el­ler til­freds­stil­lel­se i for­hold til fy­re­ne.

DET KAN GODT

DEN TEN­DENS, DER

va­e­re, at det umid­del­bart er ac­cep­ta­belt at si­ge nej til at del­ta­ge i kon­kur­ren­cer­ne. Men er det og­så det, hvis man spør­ger én, der har sagt nej? Hver en­kelt har og­så lov til at si­ge ja el­ler nej til at drik­ke al­ko­hol. Men fak­tum er, at de, der si­ger nej, al­li­ge­vel of­te bli­ver ha­engt ud. Så man må spør­ge, hvad grup­pe­pres og fa­el­les­skabs­fø­lel­sen betyder for val­get om at del­ta­ge i kon­kur­ren­cer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.