Sid­ste mand på

BT - - NYHEDER -

RUMFART Som at sid­de i en ha­en­ge­so­fa i Guds for­ha­ve. Så smukt og po­e­tisk be­skri­ver den 82-åri­ge Eu­ge­ne Cer­nan dét, der er den stør­ste op­le­vel­se i hans lan­ge liv. Rej­sen til Månen. Og ik­ke nok med, at han er en af de få, der har rejst til vo­res pla­nets na­er­me­ste na­bo, han er til­med den sid­ste mand, som har sat sine ben på Månen.

Ri­si­ko

’Jeg øn­ske­de at stop­pe ti­den’ Jeg vid­ste, at der var en ri­si­ko for, at jeg ik­ke kom til­ba­ge. Men jeg be­slut­te­de mig for at gen­nem­fø­re og ik­ke mindst for at ven­de hjem igen Eu­ge­ne Cer­nan, til den en­gel­ske avis The Te­le­graph

’Last Man on the Moon’ er da og­så tit­len på den do­ku­men­tar­film, som net­op har haft pre­mi­e­re i ud­lan­det, og som forta­el­ler såvel hi­sto­ri­en om he­le Apol­lo-pro­gram­met som Eu­ge­ne Cer­nans egen.

»At se ned på Jor­den og dens skøn­hed, fra pol til pol, fra hav til hav, og se, at der er ab­so­lut in­tet, der hol­der den op­pe, dét er der, du vir­ke­lig ser Jor­den for før­ste gang. Det bil­le­de kan al­drig slet­tes fra din hukom­mel­se,« si­ger den tid­li­ge­re astro­naut til The Te­le­graph. Når Eu­ge­ne Cer­nan i 1972 over­ho­ve­det end­te som én af de blot 12 ma­end, der kan skri­ve må­nelan­ding på cv’et, er det og­så en slags un­der. Ik­ke nok med, at beg­ge hans fora­el­dre var im­mi­gran­ter fra hen­holds­vis Tjek­ki­et og Slovaki­et, han blev og­så født ind i den la­ve­re mid­delklas­se og var af­ha­en­gig af sit eget in­dre bra­end­stof for at nå så langt. Og bra­end­stof­fet var selv­føl­ge­lig hans alt­over­skyg­gen­de in­ter­es­se for flyv­ning.

29 år gam­mel lyk­ke­des det ham i 1963 at bli­ve ud­valgt som en af Na­sas astro­nau­ter til de to rum­pro­jek­ter Ge­mi­ni og Apol­lo. Og der­med blev Eu­ge­ne Cer­nan en del af det rum­kapløb, der hav­de af­sa­et i den kol­de krig og de to ae­r­kefjen­der USA og Sov­je­tu­ni­o­nen.

Hans før­ste mis­sion var Ge­mi­ni 9, el­ler 9A som er den me­re kor­rek­te be­teg­nel­se. Eu­ge­ne Cer­nan var re­ser­ve-astro­naut på Ge­mi­ni 9, en mis­sion som gik helt galt og ko­ste­de besa­et­nin­gen li­vet. Der­for en 9A. Hel­ler ik­ke den for­løb dog gnid­nings­løst. Så­le­des hav­de Eu­ge­ne Cer­nan un­der sin før­ste rumvan­dring så sto­re tek­ni­ske pro­ble­mer, at man me­ner, at net­op den epi­so­de var in­spira­tio­nen til fil­men ’Gravi­ty’.

Der­na­est kom Apol­lo 10, den fjer­de be­man­de­de mis­sion til Månen, som be­stemt hel­ler ik­ke var pro­blem­fri. Flyv­nin­gen var en slags ge­ne­ral­prø­ve til en egent­lig må­nelan­ding, og var trods alt så stor en suc­ces, at Apol­lo 11 i som­me­ren 1969 kun­ne lan­de på Må­ne, og he­le ver­den kun­ne hø­re astro­nau­ten Neil Arm­strong si­ge de be­røm­te ord: ’One small step for man, one gi­ant le­ap for mankind’. Tre år se­ne­re, i 1972, var det så Eu­ge­ne Cer­nans tur til at sid­de som com­man­dor om bord på Apol­lo 17 på en tur, hvor ner­ver­ne hang uden­på rum­drag­ten her kun to år ef­ter den ka­ta­stro­fa­le Apol­lo 13 op­sen­ding, hvor en ilt­tank eks­plo­de­re­de på vej til Månen.

»Jeg vid­ste, at der var en ri­si­ko for, at jeg ik­ke kom til­ba­ge. Men jeg be­slut­te­de mig for at gen­nem­fø­re og ik­ke mindst for at ven­de hjem igen,« si­ger Eu­ge­ne Cer­nan til den en­gel­ske avis The Te­le­graph om al­le de angst­fyld­te tan­ker, der fløj gen­nem ho­ve­d­et på ham in­den. Men da først Eu­ge­ne Cer­nan hang tu­sin­de­vis af ki­lo­me­ter over Jor­den, var al angst og frygt som bla­est va­ek fra hjer­nen.

Det var skøn­he­den og stor­he­den i he­le mis­sio­nen og hans egen rol­le i den, der greb ham.

»Jeg øn­ske­de at stop­pe ti­den,« har han for­talt.

Der skal nok en ual­min­de­lig god kik­kert til, men et sted op­pe på Månen kan man må­ske sta­dig svagt skim­te bog­sta­ver­ne TC.

Eu­ge­ne Cer­nan nø­je­des nem­lig ik­ke med at ef­ter­la­de sine fod­spor på Må­nens over­fla­de. Han skrev og­så sin den­gang 9-åri­ge dat­ter Tra­cys ini­ti­a­ler. En hi­sto­risk ger­ning, der dog ik­ke gjor­de det sto­re ind­tryk på hans lil­le pi­ge.

I hvert fald frem­går det af fil­men ’Last Man on the Moon’, at hun, da Eu­ge­ne Cer­nan vend­te til­ba­ge til mo­der jord, ik­ke hav­de den sto­re in-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.