Månen

BT - - NYHEDER -

Neil Arm­strong Buzz Al­drin Pe­te Con­rad Alan Be­an Alan She­pard Ed­gar Mit­chell David Scott Ja­mes Irwin Jo­hn W. Yo­ung Char­les Duke Har­ri­son Sch­mitt

teres­se i at hø­re om hver­ken hans even­tyr­li­ge rej­se til og fra Månen el­ler hans ka­er­li­ge ge­stus. I ste­det vil­le hun ger­ne vi­de, hvor­når de kun­ne ta­ge på cam­ping-fe­rie.

Den lil­le anek­do­te kan ses som et ud­tryk for den jord­na­er­hed, der trods alt har va­e­ret ken­de­teg­nen­de for Eu­ge­ne Cer­nans liv og kar­ri­e­re. For han er fak­tisk en af de få astro­nau­ter, som har kun­net tak­le det sto­re mø­de med uni­ver­set og be­va­ret fød­der­ne på jor­den.

Man­ge af han kol­le­ger blev ef­ter­føl­gen­de sta­er­kt al­ko­ho­li­se­re­de, an­dre trak sig fuld­sta­en­dig ind i sig selv.

»For man­ge var det en ned­t­ur at kom­me til­ba­ge,« for­kla­rer han i The Te­le­graph.

»Vi ses igen,« var Eu­ge­ne Cer­nans af­skeds­sa­lut til Månen, in­den han skridt for skridt be­va­e­ge­de sig op ad sti­gen til Apol­lo 17. Men det gjor­de de ik­ke. Apol­lo 17 blev det sid­ste be­man­de­de rum­skib på Månen.

»I alt for man­ge år har jeg va­e­ret den sid­ste mand, der har sat sine ben på Månen. Jeg tror af he­le mit hjer­te, at der der­u­de et sted er en ung dreng el­ler pi­ge med uku­e­lig vil­je og mod, som vil løf­te den tvivls­om­me ae­re fra mi­ne skul­dre og ta­ge os til­ba­ge der­til, hvor vi hø­rer hjem­me. Lad os gi­ve den drøm en chan­ce,« skri­ver Eu­ge­ne Cer­nan i sin selv­bi­o­gra­fi. Selv gør han det ger­ne igen. »Fik jeg til­budt en tur til Månen igen, vil­le jeg si­ge ja.«

(1930-2012), Apol­lo 11, 21/7-1969 (1930-), Apol­lo 11, 21/7-1969

(1930-1999), Apol­lo 12, 19/11-1969 (1932-), Apol­lo 12, 19/11-1969 (1923-1998), Apol­lo 14, 6/2-1971

(1930-2016), Apol­lo 14, 6/2-1971 (1932-), Apol­lo 15, 31/7-1971 (1930-1991), Apol­lo 15, 31/7-1971

(1930-), Apol­lo 16, 21/4-1972 (1935-), Apol­lo 16, 21/4-1972

(1935-), Apol­lo 17, 11/12-1972

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.