Re­em var slet ik­ke fa­vo­rit!

BT - - NYHEDER -

SU­VE­RA­E­NE VIN­DE­RE I he­le fem af de syv li­ves­how, hvor pu­bli­kum kun­ne stem­me, fik Em­bra­ce flest stem­mer. Og kun to gan­ge var det 17-åri­ge Re­em, som fle­re ste­der – her­un­der hos for­skel­li­ge book­ma­ke­re – var ble­vet kå­ret til den helt sto­re fa­vo­rit, som løb med stem­me-sej­ren. 60 pct. af stem­mer­ne I fi­na­lens sid­ste af­stem­nings­run­de, hvor se­er­ne skul­le va­el­ge mel­lem Em­bra­ce og Re­em, fik Em­bra­ce knap 60 pro­cent af stem­mer­ne, og der­med løb de to sø­stre med en flot sejr.

Som man kun­ne se på tv, blev de to Em­bra­ce-sø­stre me­re end al­min­de­ligt over­ra­ske­de over, at de løb af med sej­ren over Re­em i fi­na­len.

»Vi tro­e­de, Re­em vil­le vin­de, vi hav­de slet ik­ke for­ven­tet det her,« sag­de Azil­da kort tid ef­ter sej­ren, og hen­des sto­re­sø­ster Anil­de til­fø­je­de:

»Jeg stod ba­re og ta­enk­te ’Re­em, Re­em, Re­em, Re­em’, og så prø­ve­de jeg at kon­cen­tre­re mig om et an­sigts­ud­tryk, som ik­ke vil­le se alt for skuf­fet ud, når hun blev kå­ret. Jeg sag­de til mig selv ’husk at smi­le’.

Og na­e­sten li­ge så over­ra­sket er Anil­de, da BT fan­ger hen­de på te­le­fo­nen, for at få en kommentar til de man­ge sto­re sej­re, de hø­ste­de gen­nem X Fa­ctor-li­ves­howe­ne.

»Vi hav­de reg­net med, at Re­em vandt. Det skrev book­ma­ker­ne og me­di­er­ne, så det sat­te sig lidt fast i en. Så jeg er helt klart over­ra­sket over, at vi vandt så man­ge li­ves­hows. Det er fedt, men og­så lidt spøjst, og vo­res sejr er hel­ler ik­ke gå­et helt op for en,« for­kla­rer Anil­de.

Ef­ter sej­ren skul­le man tro, at de to sø­stre har haft me­re end al­min­de­ligt travlt, men det ga­el­der fak­tisk kun den ene af dem. Og det er ik­ke helt af den grund, man skul­le tro. ’Nydt at slap­pe af’ »Vi har li­ge va­e­ret i Kø­ben­havn en en­kelt dag. Og vi har og­så la­vet nog­le in­ter­view, men el­lers har jeg slap­pet af og ba­re nydt, at jeg kun­ne slap­pe af, for det har va­e­ret en travl tid med X Fa­ctor. Men det har ik­ke va­e­ret helt så af­slap­pet for Azil­da, for hun skul­le til­ba­ge i sko­le. Så det har va­e­ret lidt hårdt for hen­de,« si­ger Anil­de, der ta­ler med BT ale­ne, da sø­ster Azil­da net­op er i sko­le.

De to sø­stre vandt blandt an­det en tur til Lon­don, hvor de skul­le Jeg stod ba­re og ta­enk­te ’Re­em, Re­em, Re­em, Re­em’, og så prø­ve­de jeg at kon­cen­tre­re mig om et an­sigts­ud­tryk, som ik­ke vil­le se alt for skuf­fet ud, når hun blev kå­ret. Jeg sag­de til mig selv ’husk

at smi­le’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.