Hal­lo Pu­tin, hvor­når be­ta­ler du bø­de­r­ne?

BT - - NYHEDER -

PAR­KE­RING FOR­BUDT Det vi­ser tal fra Cen­ter for Par­ke­ring hos Kø­ben­havns Kom­mu­ne, som Ber­ling­s­ke har få­et fat i.

Her­af frem­går det og­så, at am­bas­sa­dø­rer fra Ge­or­gi­en, Egyp­ten og Iran og­så i stor stil par­ke­rer, hvor de vil uden at be­ta­le.

BT kør­te ud for at fore­hol­de de Dis­se fem lan­des am­bas­sa­der i Dan­mark har ak­tu­elt flest ube­tal­te bø­der for ulov­lig par­ke­ring i Kø­ben­havns Kom­mu­ne i åre­ne 2013 og 2014. I alt mang­ler am­bas­sa­der­ne i Dan­mark at be­ta­le 1.151 p-bø­der, som er udstedt i Kø­ben­havns Kom­mu­ne i 2013 og 2014. rus­si­ske og ki­ne­si­ske am­bas­sa­dø­rer pro­ble­met. Det gik dår­ligt. Den rus­si­ske am­bas­sa­de send­te en mand i jak­kesa­et ud, som for­kla­re­de, at dét kun­ne han ik­ke sva­re på.

Hos den ki­ne­si­ske am­bas­sa­de rin­ge­de vi og­så på. Her kom der to se­kre­ta­e­rer ud, som og­så pa­ent for­kla­re­de, at der desva­er­re ik­ke var no­gen am­bas­sa­dør hjem­me i øje­blik­ket. ’Et kendt pro­blem’ Hos Kø­ben­havns tek­nik- og mil­jø­borg­me­ster Mor­ten Ka­bell er det ’et kendt pro­blem’, at am­bas­sa­der­nes per­so­na­le ik­ke vil ind­ret­te sig ef­ter de ga­el­den­de fa­erds­els­reg­ler, og han me­ner, det er ’dybt pro­ble­ma­tisk’. »Det er et kendt pro­blem. De uden­land­ske am­bas­sa­dø­rer fø­ler, at de ik­ke be­hø­ver at be­ta­le de bø­der, men det er dybt pro­ble­ma­tisk. Når man er uden­land­sk re­pra­e­sen­tant i et an­det land, så skal man over­hol­de de ga­el­den­de reg­ler,« si­ger Mor­ten Ka­bell.

På mandag pra­e­sen­te­rer Ven­stre og De Kon­ser­va­ti­ve et for­slag for tek­ni­kog mil­jø­ud­val­get, som vil gi­ve par­ke­rings­vag­ter­ne et nyt red­skab i kam­pen mod par­ke­rings­bø­de­syn­der­ne. I frem­ti­den vil de gø­re det mu­ligt at bru­ge hjul­lås mod bi­li­ster, der ik­ke be­ta­ler de­res p-bø­der. Bi­ler­ne fyl­der Det va­ek­ker dog ik­ke gla­e­de hos tek­ni­kog mil­jø­borg­meste­ren, der hel­le­re så, at man sat­se­de på me­re kol­lek­tiv og cy­kel­tra­fik.

»Per­son­ligt sy­nes jeg ik­ke, at det er et godt red­skab. Pro­ble­met er, at bi­ler­ne fyl­der. Det vil en bil med hjul­lås sta­dig gø­re. Jeg er tals­mand for en tra­fikpo­li­tik, som sa­et­ter bi­ler­ne ba­gerst i kø­en,« si­ger Mor­ten Ka­bell.

Diplo­ma­ter­ne i Kø­ben­havn vil højst sand­syn­ligt og­så sta­dig kun­ne par­ke­re, som de vil, uden re­pri­man­der.

FNs Wi­e­n­er­kon­ven­tion af 1961 gi­ver nem­lig diplo­ma­ter­ne im­mu­ni­tet, så de uden­land­ske diplo­ma­ter kan ik­ke rets­for­føl­ges i Dan­mark.

I alt mang­ler am­bas­sa­der­ne i Dan­mark at be­ta­le 1.151 p-bø­der, som er udstedt i Kø­ben­havns Kom­mu­ne i 2013 og 2014.

Ube­tal­te bø­der

Be­tal­te bø­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.