Min­dre reg­ning til fjern­var­me­kun­der

BT - - NYHEDER -

Det bli­ver mu­lig­vis en anel­se bil­li­ge­re at var­me hu­set op med fjern­var­me, vars­ler ener­gi-, for­sy­nings- og kli­ma­mi­ni­ster Lars Chri­sti­an Lil­le­holt (V). Han er nem­lig ble­vet enig med De Ra­di­ka­le, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, SF og De Kon­ser­va­ti­ve om en af­ta­le, der skal sik­re en me­re ef­fek­tiv fjern­var­me­sek­tor. I dag er det iføl­ge mi­ni­ste­ri­et så­dan, at fjern­var­me­sel­ska­ber­ne kan sen­de om­kost­nin­ger­ne vi­de­re til var­me­kun­der­ne, uan­set hvor ef­fek­ti­ve sel­ska­ber­ne selv er. Det bli­ver der la­vet om på, så fjern­var­me­sel­ska­ber­ne frem­over får en fast om­kost­nings­ram­me. Må­let er at spa­re en halv mil­li­ard kro­ner i 2020.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.