Kul­tur ’Det rent og ska­ert n

BT - - KULTUR -

VER­SION Den 12-åri­ge Ne­el Set­hi er det ene­ste vir­ke­li­ge ele­ment i Dis­neys nye ver­sion af ’Jung­le­bo­gen’. Re­sten er com­pu­te­rani­ma­tion. I na­e­ste uge er der pre­mi­e­re på en helt ny ver­sion af teg­ne­film­s­klas­si­ke­ren ’Jung­le­bo­gen’.

Den nye ver­sion er skabt via com­pu­te­rani­ma­tion, men til for­skel fra den gam­le ver­sion med­vir­ker der en le­ven­de dreng.

Som det ene­ste ae­g­te, le­ven­de va­e­sen i fil­men.

Han er det rent og ska­ert nød­ven­di­ge, som det ly­der i bjør­nen Ba­loos sang­klas­si­ker.

Ru­dy­ard Ki­plings ro­man ’Jung­le­bo­gen’ stam­mer helt til­ba­ge til 1894, og Walt Disney Pro­ductions teg­ne­film er fra 1967.

In­struk­tø­ren Jon Fav­reau har der­for og­så gi­vet forta­el­lin­gen et mo­der­ne tvist.

»Vo­res for­bin­del­se til na­tu­ren har aen­dret sig me­get gen­nem de sid­ste hund­re­de år,« si­ger Jon Fav­reau.

»En­gang var det men­ne­sket, der skul­le for­sva­re sig selv mod na­tu­ren, mens det i dag er det mod­sat­te,« for­kla­rer in­struk­tø­ren Jon Fav­reau om op­ta­gel­ser­ne. Fø­ler sig hjem­me BT mø­der ham ved et pres­se­mø­de un­der en fore­vis­ning af fil­men i det hi­sto­ri­ske El Ca­pi­tan The­a­tre i Hol­lywood.

Hi­sto­ri­en hand­ler om det lil­le men­ne­ske­barn Mowg­li, der vok­ser op blandt dy­re­ne i jung­len. Her fø­ler han sig hjem­me.

»Jeg kan godt li­de vo­res ver­sion, hvor Mowg­li ger­ne vil va­e­re en del af na­tu­ren, selv­om han bli­ver pres­set til at va­e­re men­ne­ske og er nødt til at fin­de sit stå­sted som men­ne­ske i na­tu­ren,« for­kla­rer Fav­reau.

Dis­neys nye ver­sion er en blan­ding af li­ve action og ani­ma­tion. Det er den 12-åri­ge Ne­el Set­hi, der spil­ler den fora­el­d­re­lø­se in­di­ske dreng Mowg­li, og re­sten er ani­ma­tion.

»Der var ba­re mig, dren­gen og et par duk­ker. El­lers ar­bej­de­de Ne­el ale­ne med gre­enscre­en,« si­ger Fav­reau.

Alt­så for­an et grønt la­er­red, som sam­men­ko­pi­e­res med fle­re di­gi­ta­le lag. 2.000 til au­di­tion Jon Fav­reau hy­re­de des­u­den sku­e­spil­ler­ne Bill Mur­ray, Chri­stop­her Wal­ken, Scar­lett Jo­hans­son og Idris El­ba til at la­eg­ge stem­mer til dy­re­ne i jung­len.

De er al­le com­pu­te­rani­me­re­de – li­ge­som det fro­di­ge uni­vers, de be­fin­der sig i, er det - og der­for skul­le Ne­el Set­hi va­e­re god til at bru­ge sin fan­ta­si.

»Jeg vid­ste, at jeg skul­le fin­de en dreng, som man kan op­le­ve he­le forta­el­lin­gen igen­nem,« si­ger Jon Fav­reau, der hav­de 2.000 dren­ge til au­di­tion.

»Da jeg så Ne­el, smi­le­de jeg. Jeg vid­ste, at her var en dreng, som man hav­de lyst til at se på i halvan­den ti­me uden at bli­ve tra­et af det.«

Jon Fav­reau er og­så selv sku­e­spil­ler og far til tre, så han hav­de en god for­nem­mel­se af, hvor­dan den un­ge dreng skul­le mo­ti­ve­res.

»Jeg ved hvor­dan man skal ta­le til børn,« si­ger den snart 50-åri­ge in­struk­tør, sku­e­spil­ler og pro­du­cer. »Man skal ik­ke ta­le ned til dem, for de er klo­ge­re end man tror.« Im­po­ne­ret over tek­nik­ken Det var blandt an­det Al­fonso Cu­a­rons ’Gravi­ty’ (Med Ge­or­ge Cloo­ney og San­dra Bul­lo­ck, red.), der in­spi­re­re­de Jon Fav­reau til at la­ve ’Jung­le­bo­gen’.

Han var im­po­ne­ret over tek­nik­ken bag fil­men, der fo­re­stil­le­de at fo­re­gå ude i rum­met. Han an­så det for at va­e­re ren magi.

»Når vi fil­me­de, fil­me­de vi in­gen­ting, og in­di­mel­lem var ik­ke ale­ne dy­re­ne si­mu­le­re­de, men og­så sel­ve dren­gen,« si­ger Jon Fav­reau, der og­så be­nyt­te­de sig af mo­tion cap­tu­re tek­nik og blandt an­det be­nyt­te­de sig af tek­no­lo­gi ud­vik­let til film som ’Ava­tar’, ’King Kong’ og ’Pla­net of the Apes’.

»Jeg la­er­te af ’Gravi­ty’, at man med et magisk tri­ck kun­ne bru­ge ele­men­ter fra den vir­ke­li­ge ver­den og ani­me­re re­sten. Dy­re­ne er helt klart ik­ke vir­ke­li­ge, men in­di­mel­lem er dren­gen det hel­ler ik­ke.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.