Ød­ven­di­ge’

BT - - KULTUR -

Ru­dy­ard

Ki­pling

Teg­ne­fil­men

’Jung­le­bo­gen’

Teg­ne­fil­men

Ki­plings ’Jung­le­bo­gen er en sam­ling hi­sto­ri­er for børn. De om­hand­ler den in­di­ske dreng Mowg­li, der vok­ser op blandt dy­re­ne i jung­len.

blev født i Bri­tisk In­di­en og hav­de he­r­i­gen­nem til­eg­net sig vi­den om jung­len. Al­le hi­sto­ri­er­ne blev ud­gi­vet i tids­skrif­ter fra 1893 til 1894 og blev il­lu­stre­ret blandt an­det af Ki­plings far. I 1895 ud­gav Ki­pling op­føl­ge­ren ’Den an­den Jung­le­bog (The Second Jung­le Book)’.

’Jung­le­bo­gen’ hav­de pre­mi­e­re i 1967. Den blev den sid­ste af Dis­neys klas­si­ke­re, der blev pro­du­ce­ret af gam­le Walt Disney, der dø­de un­der op­ta­gel­ser­ne. Fil­men er løst ba­se­ret på Ru­dy­ard Ki­plings bog af sam­me navn om dren­gen Mowg­li.

er en af Dis­neys mest po­pu­la­e­re film og in­de­hol­der en ra­ek­ke klas­si­ske san­ge som ’Det rent og ska­ert nød­ven­di­ge’ og ’Et men’ske li’som du’. De dan­ske stem­mer i fil­men in­klu­de­rer bl.a. Carl Ot­to­sen og Fred­dy Al­beck som hen­holds­vis ta­len­de og syn­gen­de Ba­loo, Pre­ben Ug­leb­jerg som Bag­he­e­ra og Ove Spro­gøe som Ra­ma.

’Jung­le­bo­gen 2’ hav­de pre­mi­e­re i 2003. I den film er Mowg­li flyt­tet til den men­ne­ske­li­ge lands­by, og bor nu sam­men med den smuk­ke pi­ge Shan­ti og hen­des fa­mi­lie. Ude i sko­ven be­gyn­der Ba­loo at sav­ne sin kam­me­rat, og der­for for­sø­ger den at sni­ge sig ind på by­en uden at bli­ve op­da­get. Det lyk­kes, men ef­ter et styk­ke tid be­gyn­der Mowg­li at sav­ne Shan­ti og hen­des fa­mi­lie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.