Han me­strer or­dets kraft

BT - - NAVNI - Løs­nin­ger fra i går:

FIN PRIS Ni­els Hausgaard har vun­det an­dre fi­ne pri­ser. Men hans se­ne­ste fra Ord­kraft­be­sty­rel­sen er må­ske den mest pas­sen­de til da­to. Li­ge si­den sin de­but i 1974 har Haus­gaards stør­ste styr­ke nem­lig kun­net op­sum­me­res i de to ord: Or­dets kraft. Den 71-åri­ge sangskri­ver, sam­funds­de­bat­tør, ma­ler og san­ger er så­le­des sjov på en sce­ne og spa­en­den­de i et pa­nel. Men 42 år ef­ter at han før­ste gang duk­ke­de op på dansk tv med san­gen ’Først en halv ti­me på den ene si­de, så en halv ti­me på den an­den’, er Ni­els Hausgaard sta­dig sta­er­ke­st, når man som lyt­ter er ale­ne med hans ord.

An­mel­de­re og fans har brugt ud­tryk som ’en ra­ev bag øret’ og ord som ’lun’ til at be­skri­ve Ni­els Haus­gaards po­esi og me­lo­di.

Men som bå­de fan og an­mel­der lø­ber jeg sta­dig tør for bå­de ord og ud­tryk, når jeg f.eks. lyt­ter til san­gen ’Ma­ri­es ef­ter­år’ fra al­bum­met ’Til Ane’ fra 1974.

Her si­ger so­li­sten var­somt far­vel til den gam­le ko­ne, der sid­der så stil­le ale­ne:

Al­le­re­de den­gang sat­te Ni­els Hausgaard sig til ret­te ved si­den af in­ter­na­tio­na­le sangskri­ve­re som Leonard Co­hen og Paul McCart­ney.

Og den lu­ne (og knivskar­pe) ven­del­bo er be­stemt ik­ke ble­vet rin­ge­re med al­de­ren – tva­er­ti­mod. Pu­bli­kum be­ta­ler Ti al­bum fyldt med de skøn­ne­ste dan­ske san­ge er det så­le­des ble­vet til. Det føl­som­me er ble­vet blan­det med det hu­mo­ri­sti­ske. Det po­e­ti­ske har få­et føl­ge­skab af det skar­pt po­li­ti­ske.

Og selv­om der nog­le gan­ge er gå­et over ti år imel­lem ud­gi­vel­ser­ne, så har Ni­els Hausgaard al­drig glemt, hvem det er der be­ta­ler reg­nin­ger­ne: pu­bli­kum. Så­le­des har alt fra nord­jy­dens hånd og streng va­e­ret 100 pro­cent gen­ne­m­ar­bej­det.

Og af respekt for sit pu­bli­kum er in­gen sang ble­vet ind­spil­let og ud­sendt, før ba­lan­cen imel­lem po­esi og me­lo­di er af­ve­jet ned til den al­ler­mind­ste de­tal­je.

I pri­va­ten er Hausgaard, der sta­dig bor på sin barn­doms hje­megn, far, ae­g­te­mand, bedste­far og he­steav­ler.

’At va­e­re klog’ er med hans egne ord ’at va­e­re dyg­tig til at le­ve’. Og i en al­der af 71 gør han al­drig no­get, han ik­ke ny­der 100 pro­cent.

Li­ge nu tur­ne­rer Hausgaard sam­men med sin go­de ve­nin­de og kol­le­ga Sig­ne Svend­sen. Og tur­néen har få­et nav­net ’ETIK og alt det der’.

Nem

Sva­er

Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ra­ek­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­tra­e­de me­re end én gang i hver ra­ek­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.