Far­vel til far – og OL?

BT - - SPORTEN -

ta­ge en pau­se, men jeg er snart til­ba­ge, med­del­er Woz­ni­a­cki.

Og ska­den kan bli­ve dyr. Me­get dyr. Ten­nis­stjer­nen mis­ser så­le­des mulig­he­den for at kva­li­fi­ce­re sig til OL. Det gør hun, for­di hun går glip af na­e­ste uges Fed Cup-kam­pe i Egyp­ten. Net­op de kam­pe var Woz­ni­a­cki tvun­get til at spil­le, hvis hun skul­le kva­li­fi­ce­re sig til OL.

Der­for er go­de råd nu dy­re. Mulig­he­den for kva­li­fi­ka­tion er pas­se­ret, og der­for skal Woz­ni­a­cki hå­be på en dis­pen­sa­tion fra det in­ter­na­tio­na­le ten­nis­for­bund – el­ler al­ter­na­tivt et af de seks wildcard, for­bun­det ud­de­ler til OL-tur­ne­rin­gen.

»Der er seks wildcard, men som ud­gangs­punkt for­ven­ter jeg, at vi vil sø­ge en dis­pen­sa­tion. Det er mit sto­re håb, at hun vil mod­ta­ge så­dan en, for­di det er en ska­de, der ik­ke ba­re på­vir­ker hen­des lands­holds­del­ta­gel­se, men og­så hen­des per­son­li­ge kar­ri­e­re,« si­ger di­rek­tør i Dansk Ten­nis For­bund Su­ne Ir­gens Alenka­er.

»Det er enormt trist bå­de ud fra hen­des syns­punkt, men og­så for­bun­dets bril­ler. Det er en ka­em­pe sport­s­lig bét. Det er uhel­digt, at vi ska­ber den usik­ker­hed om­kring hen­des OL-kan­di­da­tur. Det hav­de jeg me­get ger­ne va­e­ret for­u­den,« til­fø­jer han.

Su­ne Ir­gens Alenka­er kryd­ser nu fin­gre for, at Woz­ni­a­cki, Dansk Ten­nis For­bund og det dan­ske OL-hold mod­ta­ger hja­elp ude­fra:

»Det er mit sto­re håb, at hun fort­sat kom­mer til OL, og jeg er fortrøst­nings­fuld i for­hold til, at ITF vil se på de sam­le­de om­sta­en­dig­he­der om­kring den si­tu­a­tion, hun står i. Jeg hå­ber, de la­der for­nuf­ten rå­de.« Ny tjek­kisk tra­e­ner Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is ska­de og det sto­re spørgs­måls­tegn ud for hen­des OL-del­ta­gel­se kom sam­me dag, som hun igen sag­de far­vel til far­mand Pi­o­tr og hy­re­de en ny mand i tra­e­ner­rol­len. Seks gan­ge tid­li­ge­re har an­dre tra­e­ner­nav­ne for­søgt at løf­te Woz­ni­a­cki, men hver gang uden suc­ces og med en ef­ter­føl­gen­de til­ba­ge­ven­den til Pi­o­tr Woz­ni­a­cki som re­sul­ta­tet.

DYR SKA­DE

DET MIS­SER HUN:

For at kva­li­fi­ce­re sig til OL, skul­le Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ha­ve va­e­ret i top 56 på ver­dens­rang­li­sten, sam­ti­dig med, at hun stod til rå­dig­hed for Fed Cup-hol­det i mindst tre sa­e­so­ner i pe­ri­o­den 2012-2016. Det er sidst­na­evn­te krav, hun ik­ke le­ver op til nu, da hun ik­ke har spil­let for Dan­marks Fed Cup-hold i 2016.

SÅ­DAN KAN WOZ­NI­A­CKI – STA­DIG – KOM­ME TIL OL:

Woz­ni­a­cki kan få dis­pen­sa­tion fra det in­ter­na­tio­na­le ten­nis­for­bund. Får hun det, står dø­ren til OL åben. Al­ter­na­tivt skal hun sat­se på at få ét af de seks wildcard, som det in­ter­na­tio­na­le ten­nis­for­bund ud­de­ler til OL-tur­ne­rin­gen.

Nu skal David Ko­tyza, der i en år­ra­ek­ke har ar­bej­det med Pe­tra Kvi­tova, for­sø­ge at gå imod strøm­men og kna­ek­ke kur­ven.

»Jeg har ta­get imod til­bud­det, der kom­mer di­rek­te fra hen­des far. Hun vil ger­ne til­ba­ge til top­pen og er me­get mo­ti­ve­ret,« si­ger David Ko­tyza til ita­li­en­ske Sport­face.it.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har haft et for­fa­er­de­ligt 2016. Den tid­li­ge­re ver­den­set­ter er fal­det til ver­dens­rang­li­stens 24. plads og har kun vun­det ot­te ud af 15 kam­pe.

Nu går den dan­ske ten­nis­spil­ler ind i den re­ste­ren­de del af året med en ny tra­e­ner ved sin si­de. Men og­så med en stor usik­ker­hed om­kring et af årets helt sto­re mål, OL.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.