’Helt uri­me­ligt’

BT - - SPORTEN -

AN­SAT­TE I FA­RE Det var vold­som­me sce­ner, der ud­spil­le­de sig ons­dag af­ten i Par­ken i Kø­ben­havn, og det kan nu få kon­se­kven­ser. Jer­n­rør og mønt­er fløj gen­nem luf­ten, og ka­ste­skyt­set ud­sat­te Vi­a­sats me­d­ar­bej­de­re for fa­re. Tv-sta­tio­nen vil der­for ta­ge af­fa­e­re for at sik­re sik­ker­he­den for dens me­d­ar­bej­de­re i frem­ti­den. BT har talt med le­den­de re­dak­tions­chef hos Vi­a­sat, Kim Mik­kel­sen, der i går – da­gen ef­ter epi­so­den – tal­te med Ca­mil­la Martin og Pe­ter Kja­er, der beg­ge var i ’sk­ud­linj­en’ i mi­nut­ter­ne ef­ter op­gø­ret.

»Min for­nem­ste op­ga­ve er jo at sik­re, at sik­ker­he­den om­kring vo­res folk er på plads. Så det ta­ger vi selv­føl­ge­lig en snak med klub­ber­ne og Di­vi­sions­for­e­nin­gen om, hvor­dan vi får løst. Og det er i for­hold til al­le kam­pe, for det er jo helt uri­me­ligt, at folk, der pas­ser de­res ar­bej­de, plud­se­lig skal va­e­re i fa­re,« ly­der det fra Kim Mik­kel­sen.

Ef­ter de 90 mi­nut­ter fy­re­de til­sku­e­re fra Brønd­bys fa­n­af­snit for­skel­li­ge ob­jek­ter – her­un­der mønt­er og et jer­n­rør – af sted mod FCK-spil­ler­ne, der var på vej ud mod om­kla­ed­nings­rum­met un­der Brønd­by­fan­se­nes tri­bu­ne.

Kam­pen blev vist på TV3+, og Ca­mil­la Martin og Pe­ter Kja­er var som van­ligt i gang med ned­tak­ten, som fo­re­gik på si­de­linj­en – i sam­me hjør­ne som spil­ler­ud­gan­gen. I fa­re Og det stod hur­tigt klart, at de be­fandt sig na­er ’or­ka­nens øje’. Ca­mil­la Martin gjor­de an­tra­ek til be­kym­ring på grund af til­sku­er­nes ka­ste­skyts, og det end­te med, at tv-sta­tio­nen af­brød li­ve-sen­din­gen.

»Ca­mil­la og Pe­ter har ik­ke følt sig ban­ge el­ler skra­emt som så­dan, men de var selv­føl­ge­lig ut­ryg­ge ved si­tu­a­tio­nen. Det har og­så no­get at gø­re med, at det går så hur­tigt, og de først bag­ef­ter ta­en­ker over, hvad der fo­re­gik. Men det har for beg­ge va­e­ret en ube­ha­ge­lig op­le­vel­se. Isa­er når der kom­mer et jer­n­rør, der lan­der ret ta­et på, for så er det jo til­fa­el­dig­he­der,« si­ger Kim Mik­kel­sen. Fle­re spør­ger om jeg er ok! Det er jeg. Ba­re ae­r­ger­ligt det skal va­e­re så­dan

»De står midt i en ud­sen­del­se, hvor de snak­ker med OB-vog­nen (pro­duk­tions­vog­nen, red.). De op­da­ger egent­lig ret sent, hvor slemt det er ved at ud­vik­le sig til at bli­ve. De står jo ik­ke he­le ti­den og kig­ger op, men og­så ned i de­res no­ta­ter og over mod ka­me­ra­et,« til­fø­jer han.

Kim Mik­kel­sen forta­el­ler, at be­slut­nin­gen om at tra­ek­ke stik­ket til li­ve-ud­sen­del­sen blev truf­fet fra OB-vog­nen, og den be­slut­ning er tv­sta­tio­nen glad for. Ef­ter slut­fløjtet lød i Par­ken ons­dag af­ten, kog­te de­le af ude­ba­ne­af­snit­tet over. Kort for­in­den hav­de Brønd­by og FC Kø­ben­havn spil­let 1-1, og da lø­ver­ne skul­le til at for­la­de ba­nen via ud­gan­gen un­der ude­ba­ne­af­snit­tet, ske­te det, som al­le par­ter ef­ter­føl­gen­de har kaldt for ’to­tal uac­cep­ta­belt’, og som des­u­den før­te til mindst syv an­hol­del­ser. For en frak­tion af Brønd­bys 1.903 frem­mød­te fans fandt jer­n­rør, gol­f­bol­de og an­dre gen­stan­de frem, som de hen­syns­løst ky­le­de mod FCK­spil­ler­ne, der måt­te sø­ge ly i spil­lertun­nel­len, da ka­ste­skyts be­gynd­te at hag­le ned over dem.

FCK-an­fø­rer Tho­mas Dela­ney, som stod for lø­ver­nes se­ne ud­lig­ning, forta­el­ler iføl­ge Ritzau, at han måt­te duk­ke sig for ik­ke at bli­ve ramt, da et jer­n­rør kom su­sen­de gen­nem luf­ten.

»Jeg gik li­ge un­der et jer­n­rør. Jeg slap,« ud­ta­ler Tho­mas Dela­ney.

Brønd­bys ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jes­per Jør­gen­sen kal­der fan­se­nes age­ren for ’to­tal uac­cep­ta­bel ad­fa­erd’, og forta­el­ler i en pres­se­med­del­el­se, at de med de­res op­før­sel til­si­de­sat­te det fa­el­les­skab, de har i klub­ben. I sam­ar­bej­de med po­li­ti­et vil Brønd­by fin­de frem til de an­svar­li­ge fans, der vil bli­ve straf­fet med ka­ran­ta­e­neda­ge. Det, der ske­te i går, fin­der vi helt uac­cep­ta­belt

Ef­ter kam­pen tru­e­de FCK med helt at ude­luk­ke Brønd­bys fans til na­e­ste der­by, men in­den det kom­mer så vidt, har FCK in­vi­te­ret Brønd­by til et ha­ste­mø­de, hvor sik­ker­heds­pro­ble­mer­ne skal drøf­tes.

Tu­mul­ten i Par­ken er ik­ke gå­et Di­vi­sions­for­e­nin­gens na­e­se for­bi, der har kon­tak­tet bå­de FCK og Brønd­by for at få en re­de­gø­rel­se for epi­so­der­ne ef­ter kam­pen.

»Det, der ske­te i går, fin­der vi helt uac­cep­ta­belt, her­un­der når per­so­ner på sta­dion over­tra­e­der sta­dionreg­le­men­tet på en må­de, hvor sik­ker­he­den brin­ges i fa­re for kam­pens ak­tø­rer. Det kan og må ik­ke fo­re­kom­me på sta­dion,« ud­ta­ler Claus Thom­sen, di­rek­tør i Di­vi­sions­for­e­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.