Kan du ma­er­ke pres­set, Gud­munds­son?

BT - - SPORTEN -

DAN­MARKS HER­RE­LANDS­HOLD SKAL med til OL. Alt­så som i SKAL. Alt an­det vil va­e­re en dun­dren­de fi­a­sko for dansk hånd­bold.

Så sim­pelt er det, når Boxen i Her­ning i we­e­ken­den la­eg­ger halgulv til OL-kva­li­fi­ka­tio­nen, som for Dan­marks ved­kom­men­de be­gyn­der i af­ten mod Kro­a­tien, der for­ven­tes at bli­ve den van­ske­lig­ste mod­stan­der i pulj­en, hvor Nor­ge og Ba­hrain og­så le­ger med.

Men det er ik­ke et dansk lands­hold prop­pet med selv­til­lid, som ka­ster sig ud i du­el­len om de to OL­bil­let­ter. EM-ned­t­u­ren fra ja­nu­ar vir­ker sta­dig til at sid­de i spil­ler­ne, og lør­da­gens ne­der­lag - 26-33 - til Tys­kland i en test­kamp var en sja­el­den sløj om­gang.

Her var det i sa­er­lig grad be­kym­ren­de, at der mang­le­de vin­de­rat­ti­tu­de, stolt­hed og ener­gi hos spil­ler­ne. Ak­ku­rat som det var til­fa­el­det i af­gø­ren­de se­kven­ser un­der EM. La­eg der­til en tra­e­nings­lejr, der blev kor­tet af med to da­ge, samt syg­dom til for­svars­ge­ne­ral Hen­rik Møl­l­gaard, og så vi står til­ba­ge med en dår­lig dansk op­takt.

Det aen­drer imid­ler­tid ik­ke på, at pres­set på lands­hol­det er enormt. Og det er stør­re end enormt på land­stra­e­ner Gudmundur Gud­munds­son. To skuf­fen­de slut­run­der - num­mer fem ved VM og num­mer seks ved EM - er ud­byt­tet for den island­ske hånd­bold­pro­fes­sor, som sta­dig ka­em­per med at få sin fi­lo­so­fi og lands­hol­det til at pas­se ind i sam­me lig­ning. DER­FOR ER SVA­RET på over­skrif­ten til den­ne kommentar og­så et run­gen­de ’ja!’. For ja, selv­føl­ge­lig kan Gud­munds­son ma­er­ke pres­set. Han har selv ita­le­sat, hvor­dan han op­le­ve­de pres­set un­der EM som en vold­som stør­rel­se, og jeg ved fra kil­der i Dansk Hånd­bold For­bund, at de ge­ne­rel­le for­vent­nin­ger og me­di­er­nes krav og kri­ti­ske lup har va­e­ret et min­dre chok for Gud­munds­son, ef­ter han til­t­rå­d­te i som­me­ren 2014.

Men nu har han ef­ter­hån­den va­e­ret så la­en­ge i job­bet, at isla­en­din­gen selv­føl­ge­lig er be­vidst om, at den­ne we­e­kend kan bli­ve me­get af­gø­ren­de for hans frem­tid på lands­hol­dets ba­enk. Det vil un­dre mig, hvis land­stra­e­ne­ren ik­ke har ta­enkt de tan­ker.

For hvad nu hvis…? Hvad nu hvis Dan­mark kik­ser OL-kva­li­fi­ka­tio­nen? Ja, så stil­ler jeg mig me­get tviv­len­de over for, om Gudmundur Gud­munds­son kan over­le­ve i job­bet. Det kan ik­ke va­e­re ac­cep­ta­belt for le­del­sen i DHF med tan­ke på den sto­re kva­li­tet, der er i dansk her­re­hånd­bold. Og med tan­ke på, at Gud­munds­son over­tog et hold fra Ul­rik Wil­bek, som hav­de va­e­ret i fi­re fi­na­ler på stri­be ved EM og VM og kva­li­fi­ce­re­de sig di­rek­te til OL i bå­de 2008 og 2012 som eu­ro­pa­me­ster. JEG KAN IK­KE få øje på, at det ak­tu­el­le ud­valg af spil­le­re skul­le va­e­re ma­er­k­bart dår­li­ge­re end i de sid­ste suc­ces­ful­de år un­der Wil­bek. Ja, René Toft Han­sen mang­ler li­ge nu i for­sva­ret, og det er en sva­ek­kel­se, men fra­va­e­ret af den ska­de­de streg­ka­em­pe må ik­ke va­e­re nok til at for­vand­le Dan­mark fra en no­to­risk guld­kan­di­dat til et hold, som ik­ke kan kva­li­fi­ce­re sig til de olym­pi­ske le­ge.

Dan­mark hø­rer hjem­me ved et OL. Og lands­hol­det skal va­e­re me­dal­je­bej­ler ved hver ene­ste slut­run­de. Så­dan må det va­e­re, når der er in­ter­na­tio­na­le pro­fi­ler på al­le po­si­tio­ner - bort­set fra høj­re ba­ck. Når bred­den er im­po­ne­ren­de stor, og når blan­din­gen af ung­dom og ru­ti­ne ser for­nuf­tig ud; og når man rå­der over to ab­so­lut­te ver­dens­stjer­ner i form af Mik­kel Han­sen og Nik­las Lan­din.

Så skul­le det gå galt, vil det helt na­tur­ligt ska­be tvivl om hold­bar­he­den af aeg­te­ska­bet mel­lem Gud­munds­son og DHF, der ind­til vi­de­re har pa­pir på hin­an­den til som­me­ren 2017. Men det er alt­så vel at ma­er­ke kun, HVIS dan­sker­ne kva­jer sig i we­e­ken­den. OG LAD OS så få de po­si­ti­ve bril­ler på her til sidst. For jeg tror ik­ke, det bli­ver nød­ven­digt med en snak om Gud­munds­sons frem­tid. Der er så me­get klas­se på det dan­ske hold, at de skal va­e­re i stand til at hånd­te­re pres­set og di­stan­ce­re Kro­a­tien og/el­ler Nor­ge bag sig i det sam­le­de regn­skab - Ba­hrain kom­mer ik­ke til at spil­le en rol­le. Det vil over­ra­ske mig vold­somt, hvis spil­ler­ne ik­ke kan fin­de al den ener­gi og ud­strå­ling, som de mang­le­de mod Tys­kland i lør­dags og i pe­ri­o­der un­der EM i ja­nu­ar, når de står i Boxen for­an 12.000 dan­ske til­sku­e­re.

Det bur­de ik­ke bli­ve et pro­blem at snup­pe en OL-bil­let på hjem­me­ba­ne. Un­der nor­ma­le om­sta­en­dig­he­der vil­le jeg slet ik­ke ha­ve ta­enkt tan­ken, at det kun­ne gå galt. Men ti­den un­der Gud­munds­son har ind­til vi­de­re be­vist, at ’bur­de’ og ’nor­ma­le om­sta­en­dig­he­der’ ik­ke fin­des på helt sam­me må­de, som de gjor­de en gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.