Hjem til Dort­mund, åh-åh

BT - - SPORTEN -

klin­ger i den før­ste kamp i Eu­ro­pa Le­agu­es kvart­fi­na­ler.

Li­ver­pool-ma­na­ge­rens hjem­kost til Dort­mund, Sig­nal Idu­na Park og ik­ke mindst den iko­ni­ske en­de­tri­bu­ne, ’Den gu­le mur’, var imø­de­set med bå­de spa­en­ding og gla­e­de – og det blev en gla­e­de­lig be­gi­ven­hed.

»Det var dej­ligt. Man­ge tal­te om det, men da jeg kom på ba­nen var det til respekt­ful­de klapsal­ver, og det var fint. Det er så­dan, det bør va­e­re,« lød det fra hjemvend­te Kl­opp ef­ter kam­pen.

De to ven­skabs­klub­ber, der ud over Jür­gen Kl­opp, og­så de­ler slags­an­gen ’You’ll Ne­ver Walk Alo­ne’, del­te og­så re­sul­ta­tet. 1-1 slut­te­de det i Dort­mund ef­ter en kamp, hvor un­der­tip­pe­de Li­ver­pool over­ra­sken­de kom for­an.

Jür­gen Kl­opp hav­de på for­hånd ud­talt, at han na­ep­pe vil­le kun­ne la­de va­e­re med at jub­le, hvis Li­ver­pool score­de. Og­så selv om det var mod klub­ben, hvor han skab­te sit navn, vandt to ty­ske mester­ska­ber og ind­skrev sig som et ikon i hi­sto­ri­ebø­ger­ne gen­nem syv gul­dran­de­de år.

Det kun­ne han da hel­ler ik­ke, den ty­ske Li­ver­pool-ma­na­ger. Da bel­gi­ske Di­vo­ck Ori­gi i før­ste halv­leg brag­te den en­gel­ske klub på 1-0 på et flot an­gri­ber­mål, knyttede Kl­opp beg­ge naever og de­mon­stre­re­de den gla­e­de og char­me, der har vun­det man­ge hjer­ter på bå­de den ene og den an­den si­de af Nord­s­ø­en. Suc­ces for Kro­hn-De­hli Na­e­ver­ne fik en slap­per ef­ter pau­sen, da Li­ver­pool ik­ke for­må­e­de at sco­re det po­ten­ti­elt af­gø­ren­de ude­ba­ne­mål num­mer to. I ste­det ud­lig­ne­de Dort­munds mid­ter­for­sva­rer og an­fø­rer, Mats Hum­mels, og så var det Dort­mund-tra­e­ner Tho­mas Tu­chels tur til at jub­le.

Tu­chel af­lø­ste Kl­opp i Dort­mund, nøj­ag­tig som han i 2009 gjor­de det i en an­den bun­des­liga-klub, Mainz, men han be­stred blot en birol­le i gårs­da­gens op­gør. Den ab­so­lut­te ho­ved­rol­le­in­de­ha­ver var Jür­gen Kl­opp, der ef­ter sid­ste fløjt var godt til­freds med ’hjem­tu­ren’ til Ruhr-di­strik­tet.

»Dort­mund er et godt hold, men al­le kun­ne se, at vi hav­de vo­res øje­blik­ke og kun­ne ha­ve vun­det kam­pen. Jeg er sikker på, at man­ge tro­e­de, vi vil­le ta­be 0-2, 0-3 el­ler 0-4. Men vi hav­de Dort­mund på ha­e­le­ne Det var dej­ligt. Man­ge tal­te om det, men da jeg kom på ba­nen var det til respekt­ful­de klapsal­ver fle­re gan­ge, og om­kring vo­res mål var vi frem­ra­gen­de,« sag­de Li­ver­pool-ma­na­ge­ren.

Borus­sia Dort­mund og Li­ver­pool var – me­get pas­sen­de – ene om at de­le i gårs­da­gens fi­re Eu­ro­pa Le­ague-kvart­fi­na­ler. De øv­ri­ge tre kam­pe fandt al­le en vin­der. Vil­lar­re­al slog Spar­ta Prag hjem­me i Spa­ni­en, mens Shakh­tar Donetsk ude slog po­rtu­gi­si­ske Bra­ga.

Af­te­nens sid­ste op­gør var rent spansk, men der var al­li­ge­vel dan­ske ben på ba­nen. På ude­ba­ne slog Mi­cha­el Kro­hn-De­hlis Se­vil­la La Liga-kon­kur­ren­ter­ne At­hle­tic Bil­bao med 2-1. De se­ne­ste to års Eu­ro­pa Le­ague-vin­de­re har der­med al­le­re­de det ene ben i end­nu en se­mi­fi­na­le.

Om de her får sel­skab af Jür­gen Kl­opp el­ler Borus­sia Dort­mund af­gø­res i re­tur­kam­pen i na­e­ste uge. Her skal der – trods alt – fin­des en vin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.