DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

De dan­ske hånd­bold­kvin­der mag­te­de det desva­er­re ik­ke i sid­ste må­ned – nem­lig at kva­li­fi­ce­re sig til OL i Rio den­ne som­mer. Men for de dan­ske hånd­bold­her­rer teg­ner mu­lig­he­der­ne sig an­der­le­des po­si­ti­ve.

Dan­ske Spil har nem­lig sat od­ds på, hvor­vidt her­rer­ne får ad­gang til OL, og selv om man skal op imod kva­li­fi­ce­ret mod­stand i form af Kro­a­tien og Nor­ge, gi­ver man blot od­ds 1,18 på, at Dan­mark kom­mer med til OL.

»Dan­mark skal va­e­re sto­re fa­vo­rit­ter til at ta­ge OL-bil­let­ten. Hol­det tab­te godt nok den se­ne­ste tra­e­nings­kamp klart imod de re­ge­ren­de eu­ro­pa­me­stre fra Tys­kland, men med Mik­kel Han­sen og Hen­rik Møl­l­gaard til­ba­ge på lands­hol­det, an­ser vi det for me­get sand­syn­ligt, at håndboldherrerne kom­mer til OL,« si­ger Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.