2,25

BT - - SPORTEN -

De to guld­fa­vo­rit­ter må me­get over­ra­sken­de nø­jes med at spil­le om bron­ze, og spørgs­må­let er, hvor­dan de re­a­ge­rer på det. Nor­malt ser man of­te det, at hvis sto­re fa­vo­rit­ter ry­ger ud i se­mi­fi­na­len, er det sva­ert at mo­ti­ve­re sig til en bron­ze­kamp, og det der­for of­te bli­ver no­get min­dre tak­tisk pra­e­get og der­af no­get me­re må­l­rigt end slut­spilskam­pe nor­malt er. Det er en ulem­pe, at der er re­tur­kamp, så må­l­man­den ik­ke bli­ver ta­get ud til sidst i dag, uan­set hvad den står, men tra­di­tio­nelt er der gan­ske man­ge mål i dis­se bron­ze­kam­pe.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.