For dra­stisk med en af­ske­di­gel­se

BT - - SPORTEN -

DET SAG­DE CO­LIN TODD

’UAC­CEP­TA­BELT’

Hvor­dan har Co­lin Todd re­a­ge­ret på den kri­tik, I har ud­talt af ham?

»Han har re­a­ge­ret ud­ma­er­ket. Han og jeg har haft en ud­ma­er­ket sam­ta­le i dag på en lil­le ti­mes tid, hvor vi har ud­veks­let syns­punk­ter. Vi er ik­ke nød­ven­dig­vis eni­ge, men det be­hø­ver vi hel­ler ik­ke at va­e­re. Jeg har sagt til ham, at vi ik­ke kan ac­cep­te­re, at han of­fent­ligt går ud og kri­ti­se­rer le­del­sen.«

Så du kan ga­ran­te­re, at be­slut­nin­gen nu er truf­fet, og Co­lin Todd ik­ke bli­ver fy­ret om nog­le da­ge el­ler i na­e­ste uge?

»Ja, det kan jeg. Den kon­se­kvens, der skal va­e­re af hans age­ren og hans und­si­gel­se af le­del­sens må­de at hånd­te­re sa­gen på, er den, vi har meldt ud. Vi har for­talt Co­lin, at det, han har gjort, er uac­cep­ta­belt og vi ik­ke vil to­le­re­re den slags fremad­ret­tet. Det kan folk så for­tol­ke, som de vil. Co­lin har sagt til mig, at han ac­cep­te­rer det. Vi er be­kendt med hans hold­ning, selv om vi har sva­ert ved at se for­må­let med of­fent­ligt at gå ud og in­for­me­re om den. Vi kan til en vis grad ac­cep­te­re, at han går ud og si­ger, at Chri­sti­an Kel­ler ik­ke kom­mer til at spil­le så la­en­ge, han er tra­e­ner. Vi ac­cep­te­rer og­så, at han ik­ke vil bru­ge Kel­ler. Men vi ac­cep­te­rer ik­ke, at han går ud og kri­ti­se­rer le­del­sens hånd­te­ring af sa­gen.«

Du na­ev­ner selv ud­ta­lel­sen om­kring Chri­sti­an Kel­ler, der hand­ler om, at Kel­ler ik­ke spil­ler, så la­en­ge Todd er tra­e­ner i Ran­ders. Har I va­e­ret in­de og på­ta­le den?

»Jeg sy­nes, den var unød­ven­dig. Men jeg ved sgu ik­ke … Hvis han føl­te, det var nød­ven­digt, kan jeg for den sags skyld godt ac­cep­te­re det.«

Så det er fort­sat ude­luk­ken­de Co­lin Todd, der be­stem­mer om Chri­sti­an Kel­ler skal spil­le el­ler ej?

»Ja. Jeg har ik­ke en­gang ap­pel­le­ret til ham. Jeg har be­kra­ef­tet for ham igen i dag – og­så skrift­ligt på hans eget sprog, så der ik­ke bli­ver no­gen mis­for­stå­el­ser – at det fort­sat er ham, der ud­ta­ger trup­pen og be­stem­mer, hvem der skal spil­le..«

Og Co­lin Todd står fast på, at Kel­ler ik­ke skal spil­le, så la­en­ge han tra­e­ner er i klub­ben?

»Det har han ik­ke sagt. Men jeg ken­der Co­lin ret godt. Så det vil­le aen­dre un­dre mig, hvis han aen­dre­de me­ning til det.«

Men så er dén sag sta­dig op­pe i luf­ten?

»Nej, det er den ik­ke. Hvis Co­lin står fast på sit syns­punkt, sam­ti­dig med at be­sty­rel­sen og den dag­li­ge le­del­se står fast på, at det er hans su­ve­ra­e­ne be­slut­ning, er den ik­ke op­pe i luf­ten. Så er den gla­s­klar.«

Men så skal Kel­ler vel ud? Hvis Co­lin Todd ik­ke skal va­ek, kan det vel ik­ke va­e­re an­der­le­des?

»Det er ik­ke en mu­lig­hed. Så la­en­ge Kel­ler ik­ke er in­ter­es­se­ret i at kom­me va­ek – og det har han hidtil ik­ke vist in­ter­es­se for – er det ik­ke en mu­lig­hed. Spil­le­ren har en pligt til at tra­e­ne og en ret til at bli­ve tra­e­net. Jeg er så­dan byg­get, at jeg hol­der de af­ta­ler, der er ind­gå­et.«

Så Todd bli­ver – og Kel­ler vil ik­ke va­ek. Står I så ik­ke sta­dig med en gordisk knude?

»Nej, nej. Vi står med en lø­nom­kost­ning, som vi ik­ke får no­get ud af på ba­nen. Ud over, at han er med til at øge chan­cen for, at vi vin­der re­ser­ve­holds­liga­en. Han spil­ler jo på re­ser­ve­hol­det, der godt nok ik­ke har ver­dens hø­je­ste pri­o­ri­tet, men han bli­ver tra­e­net, og han får kam­pe. Så vi op­fyl­der vo­res for­plig­tel­ser i for­hold til overenskom­sten.«

Men så må må­let va­e­re at sa­el­ge ham til som­mer?

»Det bli­ver sgu nok lidt sva­ert. Du ved, hvor gam­mel han er, og han har og­så ud­talt, at Ran­ders er det sid­ste sted, han spil­ler fod­bold. Så det er nok ik­ke en mu­lig­hed. Man kan si­ge, vi står med nog­le løn­kro­ner, som vi ik­ke får ar­bej­de for.«

Men det er ik­ke nok til at få jer til at over­ve­je Co­lin Tod­ds po­si­tion?

»Nej. For hvad er så det na­e­ste, når han sa­et­ter et hold, vi ik­ke bry­der os om? Hvis jeg var tra­e­ner et sted, og an­dre vil­le sa­et­te mit hold, gad jeg sgu hel­ler ik­ke va­e­re tra­e­ner. Dét vil vi ik­ke, og vi respek­te­rer det, som det er.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.