Brø­let Bør­ne­ad­vo­kat i bø­de­regn

BT - - NYHEDER -

ADVOKATSKIK bor­der­li­ne-di­ag­no­se«, der har haft »utal­li­ge selv­mord­s­for­søg og van­vit­tig selv­de­struk­tiv ad­fa­erd«.

Kvin­den, der op­holdt sig på et kri­se­cen­ter, kla­ge­de til Ad­vo­kat­na­ev­net, der i en ken­del­se skri­ver, at op­da­te­rin­ger­ne var i strid med god advokatskik. Grov kra­en­kel­se »Ad­vo­kat­na­ev­net fin­der, at ad­vo­kat Gry Hen­ri­et­te Ram­busch med ka­ta­k­te­ren af sine yt­rin­ger og op­slag på Fa­ce­book har ud­sat kla­ger for en unø­dig og grov kra­en­kel­se og der­ved er gå­et langt vi­de­re end be­ret­ti­get af sin kli­ents in­ter­es­ser,« hed­der det i ken­del­sen.

I en an­den sag har Gry Ram­busch til­ba­ge­kaldt en kla­ge til An­ke­sty­rel­sen uden at ori­en­te­re sin kli­ent om, at kla­gen var truk­ket til­ba­ge. Det ud­lø­ste en bø­de på 30.000 kro­ner.

Der­u­d­over har BT kend­skab til sa­ger, hvor Gry Ram­busch er idømt tre bø­der på 30.000 kr. og en på 15.000 kr.

Det er ik­ke før­ste gang, Gry Ram­busch får bø­der af Ad­vo­kat­na­ev­net. I 2014 blev hun på­lagt to bø­der på 10.000 kr. og 15.000 kr., blandt an­det for­di hun hav­de ta­get kon­takt til et barn og til­budt at re­pra­e­sen­te­re ved­kom­men­de uden fora­el­dre­nes samtyk­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.