EL­BA­EK: ’KOM NU I GANG, MET­TE F.’

BT - - NYHEDER -

RØD KRI­SE »Hvem har te­le­fon­num­me­ret til tryk­ke­ri­et? Hvem har vi som fol­ke­tings­kan­di­da­ter? Hvad er stra­te­gi­en? Hvor­dan or­ga­ni­se­rer vi os?« Pa­nik­ken var til at ta­ge og fø­le på un­der re­ge­rings­kri­sen i slut­nin­gen af fe­bru­ar. Samt­li­ge par­ti­er måt­te i Hvis man skal ha­ve et for­plig­ten­de sam­ar­bej­de op at stå, så kra­e­ver det tid, di­a­log og fa­el­les pro­jek­ter lyn­tem­po ac­cel­le­re­re fra 0 til 100 for at va­e­re pa­ra­te, hvis Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) skul­le ud­skri­ve valg på grund af Eva Kjer Han­sen-sa­gen.

Han gjor­de det ik­ke. Men in­gen ved, hvor­når det sker. Og der­for er det nu på ti­de, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes for­mand Met­te Fre­de­rik­sen tra­e­der i ka­rak­ter som op­po­si­tions­le­der, me­ner Al­ter­na­ti­vets po­li­ti­ske le­der Uf­fe El­ba­ek.

»Det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at vi op­po­si­tions­le­de­re kun har va­e­ret i sam­me rum to gan­ge si­den val­get i ju­ni 2015. Det ene var et kaf­fe­mø­de på Mettes kon­tor, og det an­det var til en god mid­dag i be­gyn­del­sen af ja­nu­ar må­ned. Det er der­for, jeg har ef­ter­lyst svar på, hvem Met­te ser som sit par­la­men­ta­ri­ske grund­lag. Hvis man skal ha­ve et for­plig­ten­de sam­ar­bej­de op at stå, så kra­e­ver det tid, di­a­log og fa­el­les pro­jek­ter. Kom nu i gang, Met­te,« si­ger Uf­fe El­ba­ek. Fru­stra­tio­ner i lys lue Der er nu gå­et 10 må­ne­der si­den Fol­ke­tings­val­get og for­mands­skif­tet hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Og der har va­e­ret stor for­stå­el­se for, at par­tiets nye for­mand Met­te Fre­de­rik­sen har haft be­hov for at fin­de sine egne ben og la­eg­ge en stra­te­gi for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne fremad­ret­tet. Fo­re­lø­big har hun først og frem­mest brugt ti­den in­ter­nt i par­ti­et med be­søg i par­ti­for­e­nin­ger­ne og igangs­a­et­tel­se af dis­kus­sio­ner om et nyt prin­cip­pro­gram. Og så har hun haft me­re fo­kus på at ud­ja­ev­ne for­skel­le­ne mel­lem So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti på ud­la­en­din­ge­om­rå­det, end på at af­sø­ge

mu­lig­he­der­ne for at sam­le op­po­si­tio­nen. Nu be­gyn­der fru­stra­tio­ner­ne at slå ud i lys lue hos bå­de Al­ter­na­ti­vet og En­heds­li­sten, mens en stil­le un­dren bre­der sig i re­sten af blok­ken.

Uf­fe El­ba­ek un­der­stre­ger, at han ik­ke er ude på at split­te en op­po­si­tion, ’der i for­vej­en er split­tet’:

»Jeg vil ba­re ger­ne ha­ve en fa­el­les sam­ta­le, hvor vi respek­te­rer hin­an­dens for­skel­lig­hed, men al­li­ge­vel fin­der en am­bi­tiøs fa­el­les over­lig­ger. Vi bli­ver for ek­sem­pel nødt til at for­hol­de os til kli­ma­kri­sen, til den sti­gen­de ulig­hed i sam­fun­det og til alt det, der sam­ler os i ste­det for at split­te os. Det ly­der for­enk­let, men sam­ar­bej­de kan nu en­gang kun ud­vik­les ved at sam­ar­bej­de,« si­ger Uf­fe El­ba­ek. Mang­len­de ko­or­di­ne­ring BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup be­skri­ver sam­ar­bej­det i op­po­si­tio­nen som ’lidt an­s­pa­endt’.

»Der er nog­le af par­ti­er­ne, der ven­ter på at se no­get le­del­se fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Vi er kun li­ge i be­gyn­del­sen af valg­pe­ri­o­den, og der­for skal der og­så va­e­re plads til at va­e­re par­ti-egoi­stisk. Men der har bredt sig en stil­le un­dren over, at der ik­ke bli­ver ko­or­di­ne­ret me­re, og at der ik­ke bli­ver gjort fle­re for­søg på at fin­de fa­el­les fod­slag,« si­ger Søs Ma­rie Serup.

Hun me­ner, at det vil va­e­re let­sin­digt af Met­te Fre­de­rik­sen, hvis hun går ud fra, at val­get først kom­mer i slut­nin­gen af valg­pe­ri­o­den i 2019. Al­le­re­de til ef­ter­å­ret be­gi­ver re­ge­rin­gen sig ind i mi­ne­ret po­li­tisk far­vand, når man bå­de skal lan­de en skat­tere­form og en fi­nans­lo­vs­af­ta­le.

»Hun er nødt til at sa­et­te sig for bor­den­den og få sam­let op­po­si­tio­nen nu. Der skal knyt­tes ta­et­te­re bånd og op­byg­ges et til­lids­for­hold, hvor de in­vol­ve­rer hin­an­den og fin­der me­to­der for, hvor­dan de vil sam­ar­bej­de og hol­de hin­an­den ori­en­te­ret,« si­ger Søs Ma­rie Serup.

En­heds­li­stens Pel­le Drag­sted har er­kla­e­ret sig enig med Uf­fe El­ba­ek i, at Met­te Fre­de­rik­sen skul­le ta­ge at ta­en­ke over, hvem hun vil pe­ge på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.