’Vi får ik­ke et fa­el­les grund­lag’

Sass i mod­vind

BT - - NYHEDER -

gan­ge har al­le op­po­si­tions­le­de­re mødt hin­an­den i de se­ne­ste

10 må­ne­der. som par­la­men­ta­risk grund­lag. I en rund­bord­s­sam­ta­le med Ma­ga­si­net Ra­e­son ud­dy­ber han:

»Det er det, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ik­ke rig­tigt for­stod sid­ste gang, som vi nok er nødt til at sør­ge for, at de for­står na­e­ste gang; at et sam­ar­bej­de in­de­ba­e­rer, at al­le par­ter skal gi­ve og ta­ge,« si­ger Drag­sted.

Han me­ner, at Al­ter­na­ti­vet, En­heds­li­sten og SF har et po­li­tisk va­er­di­fa­el­les­skab og der­for skal se sig selv som en »for­an­drings­blok«, der skal stil­le ty­de­li­ge krav til So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Er op­po­si­tio­nens le­der Men SFs for­mand Pia Ol­sen Dyhr mel­der hus for­bi.

»Jeg op­fat­ter Met­te Fre­de­rik­sen som op­po­si­tio­nens le­der, og jeg kan godt for­stå, at hun har be­hov for at sam­le sit par­ti og fin­de sig til ret­te som ny par­ti­for­mand,« si­ger Pia Ol­sen Dyhr og un­der­stre­ger, at hun al­tid har haft et godt sam­ar­bej­de med Met­te Fre­de­rik­sen.

En­heds­li­sten har ik­ke øn­sket at ud­dy­be sin op­fat­tel­se af sam­ar­bej­det i blok­ken i for­bin­del­se med den­ne ar­ti­kel. Det sam­me ga­el­der for De Ra­di­ka­le.

OP­BAK­NING So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes po­li­ti­ske ord­fø­rer, Ni­co­lai Wam­men af­vi­ser, at sam­ar­bej­det kna­ger i op­po­si­tio­nen. Men om­vendt vil der hel­ler ik­ke bli­ve ar­bej­det på et nyt fa­el­les re­ge­rings­grund­lag frem mod na­e­ste fol­ke­tings­valg, kon­sta­te­rer han. »Jeg tror ik­ke, at no­gen skal for­ven­te, at vi ud­ar­bej­der et fa­el­les valg­grund­lag frem mod na­e­ste valg. Vi er for­skel­li­ge par­ti­er. Men vi er eni­ge om én ting, nem­lig at det vil va­e­re godt for Dan­mark at få en ny re­ge­ring, som er bed­re til at lø­se de ud­for­drin­ger, Jeg tror ik­ke, at no­gen skal for­ven­te, at vi ud­ar­bej­der et fa­el­les valg­grund­lag frem mod na­e­ste valg

URO I BAG­LAN­DET Det er ik­ke kun Met­te Fre­de­rik­sen, der er un­der be­skyd­ning fra ven­ner­ne. Hen­des høj­re hånd i le­del­sen af par­ti­et, grup­pe­for­mand Hen­rik Sass Lar­sen, er ra­get uklar med støt­ter­ne i fag­be­va­e­gel­sen. For­man­den for HK Stat Østjyl­land, Bent Klim Jo­han­sen, pe­ger på Hen­rik Sass Lar­sen som an­svar­lig for en po­li­tisk ret­ning, der er mod­stand imod.

»Vo­res kri­tik bun­der i en dyb be­kym­ring for, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er ved at svig­te de gam­le so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske dy­der. Det ga­el­der i for­hold til so­ci­al dum­ping med taxa-ser­vi­cen Uber, i for­hold til men­ne­ske­sy­net i flygt­nin­ge­spørgs­mål og be­spa­rel­ser­ne på den kom­mu­na­le vel­fa­erd. Sass Lar­sen er grup­pe­for­mand lan­det står over­for,« si­ger Ni­co­lai Wam­men.

Der fin­des ik­ke no­gen fa­cit­lis­te for, hvor­dan man ple­jer sit par­la­men­ta­ri­ske grund­lag. Og de fa­er­re­ste fo­re­stil­ler sig, at der er no­gen af par­ti­er­ne i rød blok, der i sid­ste en­de kun­ne fin­de på at pe­ge på an­dre end Met­te Fre­de­rik­sen som stats­mi­ni­ster­kan­di­dat, når den tid kom­mer. Stra­te­gi­en lig­ger fast Men selv­om bå­de En­heds­li­sten og Al­ter­na­ti­vet godt kun­ne ta­en­ke sig et me­re for­plig­ten­de sam­ar­bej­de med So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, får det ik­ke den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske top til at aen­dre stra­te­gi.

»Vi sy­nes, at vi har et godt sam­ar­bej­de med de an­dre par­ti­er i op­po­si­tio­nen. Par­ti­le­der­ne mø­des med ja­ev­ne mel­lem­rum, og i det dag­li­ge er der og­så et ta­et sam­ar­bej­de ord­fø­rer­ne imel­lem, f.eks. i for­bin­del­se med ’gyl­le­ga­te’, hvor vi sam­let ka­em­pe­de mil­jø­ets sag,« si­ger Wam­men.

»Ja, men der er og­så kon­tak­ter på to­mands­hånd og me­re ufor­mel­le sam­ta­ler,« si­ger Ni­co­lai Wam­men. og der­med an­svar­lig for de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger, der kom­mer fra par­ti­et,« si­ger Bent Klim Jo­han­sen. Sav­ner be­søg ude i lan­det Han for­fa­el­ler, at kri­tik af par­ti­top­pen bli­ver mødt med op­bak­ning fra fag­li­ge kred­se.

»Selv­om par­ti­top­pen må­ske ik­ke er enig med os, så har vi kun mødt op­bak­ning og ros fra kol­le­ger­ne i fag­be­va­e­gel­sen i he­le lan­det,« si­ger han.

For­man­den for LO Djursland, Tor­ben Jakob­sen, er enig i kri­tik­ken. Han ef­ter­ly­ser Hen­rik Sass Lar­sen og an­dre so­ci­al­de­mo­kra­ter på be­søg ude i lan­det.

»Hvad me­ner de egent­lig? Det kan godt va­e­re, at de hol­der rund­bord­s­sam­ta­ler, men in­vi­ta­tio­nen er i hvert fald ik­ke nå­et her­ud end­nu,« si­ger Tor­ben Jakob­sen.

LØR­DAG 9. APRIL 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.