Ålens far­ve­ri­ge Ge­ne­røs og dik­ta­to­risk

BT - - NYHEDER -

Tryks­va­er­ten fra de sto­re fød­sels­dags­portra­et­ter i an­led­ning af hans run­de fød­sels­dag var knap tør, før den al­tid far­ve­ri­ge film­pro­du­cent og di­rek­tør i sel­ska­bet Zen­tro­pa, tva­e­re­de alt ud, og ind­led­te en ny ar­ti­kel. »Ma­et af da­ge,« som han skrev, vil­le han stop­pe knap 25 års yderst ef­fek­tivt vir­ke som di­rek­tør for det sel­skab, som han i sin tid op­ret­te­de sam­men med in­struk­tør Lars von Tri­er.

Men med van­lig sans for dra­ma­tik ha­ef­te­de han i sit far­vel en sid­ste af­skeds­sa­lut til ’ar­vefjen­den’ Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, »hvis le­del­se nu i to mar­kan­te sa­ger mod Zen­tro­pa har lidt yd­my­gen­de ne­der­lag,« som han for­mu­le­rer det i pres­se­med­del­el­sen om de sa­ger, som BT oprin­de­lig brag­te på ba­nen til­ba­ge i 2013 om rod i sel­ska­bets regn­ska­ber og mang­len­de bi­lag. Ar­ti­kel­se­ri­en fik Det Dan­ske Fil­min­sti­tut til at fø­re ska­er­pet til­syn med sel­ska­bet, li­ge­som de ind­brag­te en kla­ge over Zen­tro­pas re­visor over Re­visor­na­ev­net. Og det er alt­så i de to sa­ger, at fil­min­sti­tut­tet med Pe­ter Aal­ba­eks ord har lidt ’yd­my­gen­de ne­der­lag’.

Sej­r­rig er han nu iføl­ge pres­se­med­del­el­sen ta­get hjem for at la­ve fla­e­ske­s­teg og ci­tron­fro­ma­ge til fa­mi­li­en, så vi har i ste­det spurgt ven­ner og fjen­der om Pe­ter Aal­ba­ek Jen­sens be­tyd­ning for dansk film.

KOL­LE­GA ’Det går ufat­te­lig godt!’ var na­er­mest et mot­to for Pe­ter Aal­ba­ek Jen­sen og Zen­tro­pa gen­nem rig­tig man­ge år, og film­pro­du­cer Ib Tar­di­ni hu­sker, hvor­dan ci­gar­fø­rin­gen var ek­stra høj. Men Ålens hu­mør og vink­len på ci­ga­ren har svin­get i takt med konjunk­tu­rer­ne. »Set i baks­pej­let op­ve­jer de go­de ting i al­ler­hø­je­ste grad de dår­li­ge. Men der har vir­ke­lig va­e­ret beg­ge de­le. I de rig­tig go­de år var Pe­ter sinds­sygt ge­ne­røs over­for me­d­ar­bej­der­ne med sy­ge­for­sik­ring, psy­ko­log og fe­ri­e­rej­ser, når pro­ble­mer­ne på hjem­me­fron­ten bra­end­te på. Men da de sva­e­re ti­der be­gynd­te, aen­dre­de Pe­ter sig og­så og hav­de pe­ri­o­der, hvor han kun­ne va­e­re fuld­sta­en­dig sy­ge­ligt dik­ta­to­risk, li­ge­som der har va­e­ret pe­ri­o­der, hvor han har haft stor­heds­v­an­vid og va­e­ret helt utå­le­lig.

Men hans ge­ne­rø­se si­de har al­tid im­po­ne­ret. Jeg kan hu­ske, at han var sta­er­kt på­vir­ket den gang, han hav­ne­de i vri­de­ma­ski­nen over nog­le bi­lags­sa­ger. Og li­ge si­den når an­dre, fortjent el­ler ej, er hav­net i me­di­er­nes vri­de­ma­ski­ne, så har

Pe­ter har så me­get figh­terånd, og man kan hel­ler ik­ke li­ge­frem kal­de ham kon­flikt­sky. Han tør ta­ge kam­pen op med bå­de po­li­ti­ke­re og film­bran­chen. Så for mig at se har han va­e­ret en stor fornyelse i dansk film,« si­ger sku­e­spil­le­ren Tho­mas Bo Lar­sen. han sendt blom­ster el­ler an­det som sym­pa­ti-til­ken­de­gi­vel­se. Helt uden for­døm­mel­se. Da Lars Løk­ke hav­ne­de der før­ste gang til­ba­ge i amts­rå­ds-ti­den, send­te han en kar­ton smø­ger. Det sy­nes jeg sgu vir­ke­lig er stort.

At han har haft en ka­em­pe be­tyd­ning for dansk film, er der in­gen tvivl om. Han har va­e­ret enormt frem­sy­net, og va­e­ret den der skab­te først det sto­re nor­di­ske sam­ar­bej­de, si­den det in­ter­na­tio­na­le. Han har vir­ke­lig for­må­et at sam­le folk ved bor­de­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.