Far­vel En ener­gi­ud­lad­ning

BT - - NYHEDER -

FJEN­DEN »Jeg kan ma­et af da­ge gla­e­de mig over se­ne­ste mar­kan­te sej­re: Fir­ma­ets tri­umf over ar­vefjen­den Det Dan­ske Fil­min­sti­tut...«. Så­dan ind­le­der Zen­tro­pa-boss Pe­ter Aal­ba­ek Jen­sen sit far­vel til di­rek­tør­sto­len, og sen­der der­med en svi­en­de lus­sing til Fil­min­sti­tut­tets di­rek­tør Hen­rik Bo Ni­el­sen, som han gen­nem fle­re år har va­e­ret i in­fight med.

»Jeg har la­est hans af­skeds­sa­lut til mig og fil­min­sti­tut­tet, og sy­nes, at den slags si­ger me­re om den, der ud­ta­ler sig, end den der ta­les om.

Og der­u­d­over har jeg ik­ke an­dre kom­men­ta­rer. Det må stå for sig selv.

Men det aen­drer selv­føl­ge­lig ik­ke ved, at bå­de jeg og fil­min­sti­tut­tet har stor an­er­ken­del­se af, at Pe­ter som pro­du­cent har va­e­ret en stor driv­kraft i en fan­ta­stisk ud­vik­ling for dansk film, og at hans sel­skab har pro­du­ce­ret rig­tig man­ge af de sto­re film, som dansk films suc­ces er byg­get om­kring.

Skal man be­døm­me Zen­tro­pa og det vir­ke, det har haft hidtil, så har Pe­ter jo spil­let en gi­gan­tisk rol­le i det. Og uden hans ka­em­pe ener­gi­ud­lad­ning var der vir­ke­lig no­get, der hav­de va­e­ret me­get an­der­le­des i dansk film. Det sy­nes jeg, at man skal an­er­ken­de og ha­ve respekt for.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.