Fle­re an­holdt i Bruxel­les-ter­r­or­sag

BT - - NYHEDER -

Mo­ha­med Abri­ni, der er mista­enkt for at va­e­re in­vol­ve­ret i ter­r­or­an­gre­bet i Pa­ris i novem­ber, er an­holdt i Bruxel­les.

Det rap­por­te­rer de bel­gi­ske tv-sta­tio­ner VRT og RTBF. Det er iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP be­kra­ef­tet af en kil­de ved po­li­ti­et.

Iføl­ge VRT kan Mo­ha­med Abri­ni va­e­re ’man­den med hat­ten’, der på over­våg­nings­bil­le­der fra Za­ven­tem-luft­hav­nen i Bruxel­les 22. marts går si­de om si­de med Ibra­him El Ba­kra­oui og Na­jim Laa­chra­oui.

Bel­gisk po­li­ti har ud­pe­get de to som de selv­mord­s­bom­be­re, der dra­eb­te mindst 15 per­so­ner i luft­hav­nen.

På nu­va­e­ren­de tids­punkt vil an­kla­ge­myn­dig­he­den imid­ler­tid ik­ke op­ly­se me­get me­re i sa­gen, skri­ver den bel­gi­ske avis L’Echo.Den 31-åri­ge bel­gisk-ma­rok­ka­ner Mo­ha­med Abri­ni har va­e­ret på li­sten over Eu­ro­pas mest ef­ter­søg­te, si­den han blev set på et over­våg­nings­ka­me­ra sam­men med Sa­lah Ab­des­lam to da­ge in­den an­gre­be­ne i den fran­ske ho­ved­stad 13. novem­ber sid­ste år.

Bel­gi­ske myn­dig­he­der ud­send­te 24. novem­ber en in­ter­na­tio­nal ar­re­stor­dre på Abri­ni og be­teg­ne­de ham som ’far­lig og for­ment­lig be­va­eb­net’.

Ab­des­lam er en af de mista­enk­te ho­ved­ma­end til Pa­ris-an­gre­bet. Han blev an­holdt i Bruxel­les fi­re da­ge in­den selv­mord­s­bom­be­re slog til mod den bel­gi­ske ho­ved­stad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.