’Fin­gre­ne va­ek fra vo­res bi­ler’

BT - - NYHEDER -

BØDEKAOS sva­ren­de til 84 mil­li­o­ner kro­ner, og der­for har de to par­ti­er fo­re­slå­et skrap­pe­re mid­ler mod p-syn­der­ne:

Hvis en bi­list to gan­ge und­la­der at be­ta­le p-bø­der, og end­nu en gang par­ke­rer bi­len ulov­ligt, skal bi­len ha­ve en lås om hju­let, ind­til bø­den er be­talt. Mor­ten Ka­bell, tek­nik- og mil­jø­borg­me­ster i Kø­ben­havn, er li­ge­frem vil­lig til at fjer­ne de ulov­ligt par­ke­re­de bi­ler.

Men for­sla­ge­ne fal­der ik­ke i god jord hos den pen­sio­ne­re­de sy­geple­jer­ske fra Ris­skov i Aar­hus.

»Selv­føl­ge­lig skal man be­ta­le sine bø­der til det of­fent­li­ge, men så må kom­mu­ner­ne fin­de en an­den må­de at ind­dri­ve pen­ge­ne på. De skal ik­ke kon­fi­ske­re folks kø­re­tø­jer,« si­ger In­ger Ma­rie Qvist, der me­ner, at kom­mu­ner­ne hel­le­re skul­le bru­ge kra­ef­ter på at sik­re bed­re par­ke­rings­for­hold frem for at jag­te p-syn­der­ne yder­li­ge­re. Bø­der ho­ber sig op I net­op Aar­hus er der sket en eks­plo­sion i ube­tal­te bø­der. I 2015 var der 4.614 ube­tal­te p-bø­der, mod 2.561 sid­ste år, og Jos­hua Kro­ga­ger, team­le­der for par­ke­ring i Aar­hus Kom­mu­ne, kal­der det for et pro­blem, at bø­de­r­ne ik­ke bli­ver ind­dre­vet.

»Som det er i dag, har vi ik­ke go­de mu­lig­he­der for at ind­dri­ve bø­de­r­ne. Det kan vi ik­ke, når EFI (Et Fa­el­les Ind­driv­nings­sy­stem, red.) ik­ke fun­ge­rer. Der­for ser vi nog­le bi­li­ster, der la­der p-bø­de­r­ne ho­be sig op, uden at vi kan gø­re no­get ved det. Og det er da enormt fru­stre­ren­de. I de mest grel­le ek­semp­ler har vi set kø­re­tø­jer, der har over 80 ube­tal­te p-af­gif­ter lig­gen­de,« si­ger Jos­hua Kro­ga­ger.

Der­for hå­ber Kri­sti­an Würtz (S), rå­d­mand for tek­nik og mil­jø i Aar­hus Kom­mu­ne, og­så, at kom­mu­ner­ne får skrap­pe­re sank­tions­mu­lig­he­der mod de bi­li­ster, der be­vidst ig­no­re­rer p-vag­ter­nes hil­sen i for­r­u­den. »Jeg ser ger­ne, at vi får fle­re red­ska­ber at ar­bej­de med, så vi kan slå hår­de­re ned på de mest hen­syns­lø­se p-syn­de­re. Hvis en par­ke­ret bil er til stor ge­ne for sik­ker­he­den og for an­dre tra­fi­kan­ter, vil det va­e­re rart at kun­ne gø­re an­det end at ud­skri­ve end­nu en af­gift,« si­ger Kri­sti­an Würtz.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.