Vild med ’Ven­ner’stjer­ne i åre­vis

BT - - NYHEDER -

HEM­ME­LIGT FO­REL­SKET Ja­ke Gyl­len­haal har fle­re gan­ge fun­det vej til det helt sto­re bi­o­gr­af­la­er­red i film­hit som ’Nigh­tcraw­ler’ og ’Pri­so­ners’, hvor han har spil­let for­skel­li­ge ud­for­dren­de ka­rak­te­rer. Men selv om den 35-åri­ge sku­e­spil­ler har med­vir­ket i et utal af film, er der dog en helt spe­ci­el film, som har gjort ind­tryk på ham. Nem­lig fil­men, hvor han spil­ler si­de om si­de med sku­e­spil­le­rin­den Jen­ni­fer Ani­ston.

I et nyt in­ter­view til det ame­ri­kan­ske me­die Pe­op­le Ma­ga­zi­ne forta­el­ler ’Bro­ke­ba­ck Mo­un­tain’-sku­e­spil­le­ren, at han i fle­re år hav­de fø­lel­ser for Jen­ni­fer Ani­ston, ef­ter at par­ret ar­bej­de­de sam­men un­der op­ta­gel­ser­ne til fil­men ’The Good Girl’.

»Jeg vil si­ge, at jeg var vild med hen­de i åre­vis. Og det gjor­de det sva­ert at ar­bej­de sam­men med hen­de,« forta­el­ler Ja­ke Gyl­len­haal til Pe­op­le Ma­ga­zi­ne.

Den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler har gen­nem sin kar­ri­e­re fle­re gan­ge spil­let sam­men med nog­le af Hol­lywoods smukkeste og mest an­er­kend­te sku­e­spil­le­rin­der, som An­ne Hat­haway, Re­e­se Wit­her­spoon og Na­ta­lie Port­man.

I sid­ste en­de var det dog 47-åri­ge Jen­ni­fer Ani­ston, som slog be­ne­ne va­ek un­der Ja­ke Gyl­len­haal.

»Det var ik­ke Jen­ni­fers rol­le i ’Ven­ner’, der gjor­de mig vild med hen­de, men na­er­me­re hen­des per­son­lig­hed,« forta­el­ler Ja­ke Gyl­len­haal til Pe­op­le Ma­ga­zi­ne.

Ja­ke Gyl­len­haal åb­ner årets Tor­on­to Film Festi­val med sin nye film ’De­mo­li­tion’. Den dan­ske pre­mi­e­re­da­to er dog end­nu ik­ke fast­lagt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.