Vin­du­er­ne klapre­de, da flyene bul­dre­de ind over Kø­ben­havn

BT - - NYHEDER -

9. APRIL 1940 Tor­ben Do­natz­sky-Han­sen var ik­ke me­re end en fem år gam­mel kna­egt, da den ty­ske va­er­ne­magt be­sat­te Dan­mark den 9. april 1940. I dag er det 76 år si­den, og en ting står klart i erin­drin­gen fra den skel­sa­et­ten­de dag. »De ty­ske fly. Der var man­ge af dem. Rig­tig man­ge,« forta­el­ler han.

»Vi blev va­ek­ket me­get tid­ligt om mor­ge­nen til ly­den af dem, da de kom bul­dren­de ind over Kø­ben­havn. Det er et syn, jeg al­drig glem­mer. For der var så man­ge, og de fløj så lavt henover by­en, at vin­du­er­ne i vo­res lej­lig­hed klapre­de. Det er, hvad jeg hu­sker fra 9. april. Jeg var jo kun en lil­le dreng den­gang,« forta­el­ler den i dag 80-åri­ge Tor­ben Do­natz­sky-Han­sen om den mor­gen, da de ty­ske fly fyld­te him­len over ho­ved­sta­den og ka­ste­de de be­røm­te ’OPROP!’fly­ve­sed­ler over ga­der og stra­e­der.

Sam­men med to sø­sken­de vok­se­de Tor­ben Do­natz­skyHan­sen op i fa­mi­li­ens lej­lig­hed på Tu­re­sens­ga­de, ta­et på Pe­blin­ge Sø i det in­dre Kø­ben­havn, hvor fa­de­ren drev sin egen for­ret­ning i sam­me ga­de.

»Som 5-årig var man ik­ke rig­tig klar over, hvad der egent­lig ske­te. At Dan­mark blev be­sat af Tys­kland, det be­gynd­te først rig­tigt at gå op for mig i lø­bet af be­sa­et­tel­ses­ti­den, i takt med at jeg blev ae­l­dre,« forta­el­ler han fra sit nu­va­e­ren­de hjem i Gen­tof­te, nord for Kø­ben­havn. ’Vig­tigt at min­des’ På trods af de spar­som­me min­der fra den 9. april 1940, er det al­li­ge­vel en dag, der fyl­der me­get i hans be­vidst­hed.

»Det er en hi­sto­risk da­to, som vi na­tur­lig­vis bør min­des. Den dag kan man ik­ke ig­no­re­re, det er der in­gen tvivl om. Hel­ler ik­ke selv­om vi i Dan­mark slap bil­li­ge­re igen­nem kri­gen end så man­ge an­dre,« forta­el­ler Tor­ben Do­natz­sky-Han­sen.

Det til trods, gør han ik­ke selv et stort num­mer ud af at mar­ke­re den helt sa­er­li­ge da­to i dan­marks­hi­sto­ri­en, som han for 76 år si­den blev øjen­vid­ne til.

»Ik­ke på sam­me må­de som 5 maj, hvor vi stil­ler lys i vin­du­et og min­des be­fri­el­sen, det gør jeg ik­ke. Men det er klart, at det er en dag, hvor man ta­en­ker til­ba­ge, og hvor min­der­ne fra be­sa­et­tel­sen kom­mer ’bul­dren­de’ til­ba­ge igen,« si­ger Tor­ben Do­natz­sky-Han­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.