Fa­engs­let for at

BT - - NYHEDER -

TERRORSTØTTE sig hver­ve til den ek­stremt vol­de­li­ge be­va­e­gel­se Is­la­misk Stat. Rets­mø­de­r­ne, der af hen­syn til den vi­de­re ef­ter­forsk­ning blev holdt bag luk­ke­de dø­re i Ret­ten på Fre­de­riks­berg, var frug­ten af de nø­je ko­or­di­ne­re­de ter­ror-an­hol­del­ser torsdag, hvor Kø­ben­havns Po­li­ti i ta­et sam­ar­bej­de med PET slog til på adres­ser over he­le Stor­kø­ben­havn. Ty­der ik­ke på plan­lagt ter­ror Som led i an­hol­del­ser­ne fo­re­tog po­li­ti­et fle­re ransag­nin­ger, hvor be­tjen­te­ne fandt bå­de am­mu­ni­tion og vå­ben, og det sat­te gang i spe­ku­la­tio­ner­ne om, hvor­vidt de sig­te­de var i fa­erd med at plan­la­eg­ge ter­r­or­hand­lin­ger i Dan­mark el­ler an­det­steds.

Det ty­der in­gen af de nye op­lys­nin­ger dog på, og de un­ge ma­end er der­for ’kun’ sig­tet for at la­de sig ’hver­ve’ til ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen, men det er i sig selv al­vor­ligt nok, un­der­stre­ge­de che­fankla­ge­ren.

»Jeg er glad for, at ret­ten har fulgt Ankla­ge­myn­dig­he­dens be­ga­e­rin­ger i dis­se sa­ger og fa­engs­let de ni Sy­ri­en­rej­sen­de. Det er med til at un­der­stre­ge al­voren og sen­de et klart sig­nal til al­le, der over­ve­jer at la­de sig hver­ve af IS, om, at det er en al­vor­lig for­bry­del­se, og at de ri­si­ke­rer at bli­ve an­holdt og rets­for­fulgt her­hjem­me,« sag­de che­fankla­ger Ka­rin Degn­bo­el Tho­strup, Kø­ben­havns Po­li­ti i en med­del­el­se til pres­sen i af­tes.

De un­ge ma­end er rejst til det krigs­haer­ge­de Sy­ri­en en el­ler fle­re gan­ge i 2013 og 2014, me­ner an­kla­ge­myn­dig­he­den.

Fak­tisk var kun fem af de ni til ste­de un­der gårs­da­gens grund­lovs­for­hør. De re­ste­ren­de fi­re be­fin­der sig fort­sat i Sy­ri­en el­ler et an­det sted i ver­den, og der­for blev de i går bå­de frem­stil­let i grund­lovs­for­hør og va­re­ta­egts­fa­engs­let ’in ab­sen­tia’, som det hed­der. Men hvad me­re in­ter­es­sant er: Mindst fem af dis­se ni sig­te­des nav­ne me­nes at be­fin­de sig på de do­ku­men­ter, som er en del af den gi­gan­tisk la­ek, som Is­la­misk Stat var ud­sat for i marts.

Her kom den bri­ti­ske tv-sta­tion Sky News i be­sid­del­se af ik­ke fa­er­re end 22.000 do­ku­men­ter fra IS med med­lem­s­li­ster over tu­sind­vis af kri­ge­re. ’Selv­føl­ge­lig er vi ryste­de’ På si­der­ne kan man se ind­mel­del­ses­blan­ket­ter, hvor 23 spørgsmål er be­sva­ret om alt fra navn, kri­ger­navn og na­tio­na­li­tet til blod­ty­pe og ’for­stå­el­se af sha­ria’.

Det er på en af dis­se blan­ket­ter, som Ber­ling­s­ke for ny­lig kun­ne frem­vi­se, at man kan fin­de den 28-åri­ge mand, som blev an­holdt i Is­høj torsdag mor­gen. An­ført med sit is­la­mi­ske navn, hvem der re­k­rut­te­re­de ham, og så­gar hvad hans mor hed­der.

Fa­mi­li­en til en af de sig­te­de hav­de dog sva­ert ved at tro på de al­vor­li­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.