Støt­te IS

BT - - NYHEDER -

be­skyld­nin­ger om IS-støt­te, som po­li­ti­et frem­sat­te i går.

»Selv­føl­ge­lig er vi ryste­de over det her. Vi aner in­tet om, hvad han skul­le ha­ve gjort,« lød det kort­fat­tet fra man­den, der er i fa­mi­lie med en sig­tet 25-årig fra Is­høj.

An­kla­ge­myn­dig­he­den me­ner, at ma­en­de­ne er rejst til Sy­ri­en en el­ler fle­re gan­ge i 2013 og i 2014, men in­tet ty­der på, at ma­en­de­ne er rejst i fa­el­les­skab el­ler har age­ret som en grup­pe. For­svar­sad­vo­kat for to af de sig­te­de Thor­kild Høy­er hav­de dog ik­ke me­get til overs for po­li­tiets ef­ter­forsk­ning, som han kald­te en ’tynd kop te’ over for TV2. Ma­en­de­ne er fa­engs­let frem til 3. maj, her­af skal de før­ste uger til­brin­ges i iso­la­tion.

I125 Det er med til at un­der­stre­ge al­voren og sen­de et klart sig­nal til al­le, der over­ve­jer at la­de sig hver­ve af IS, om, at det er en al­vor­lig for­bry­del­se

fem af de i alt ni sig­te­de per­so­ner op­tra­e­der på de la­ek­ke­de do­ku­men­ter fra Is­la­misk Stat som in­de­hol­der op­lys­nin­ger om i alt 22.000 IS-kri­ge­re.

alt seks dan­ske­re op­tra­e­der iføl­ge Ber­ling­s­kes research i de la­ek­ke­de IS-do­ku­men­ter.

dan­ske­re er iføl­ge PET dra­get i krig i Sy­ri­en og Irak. Ca. 62 er vendt re­tur. Ca. 31 op­hol­der sig fort­sat der­ne­de. Mindst 27 me­nes at va­e­re dø­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.