Klar til at ko­pi­e­re Støj­bergs telt­lej­re

BT - - NYHEDER -

NOR­GE Den nor­ske re­ge­ring er klar til at etab­le­re telt­lej­re for asylan­sø­ge­re, li­ge­som Dan­mark har gjort. Det si­ger den nor­ske ind­van­drings­mi­ni­ster Syl­vi List­haug (Frem­skrittspar­ti­et), ef­ter at hun fre­dag har va­e­ret på be­søg i den dan­ske lejr i Naestved. »Jeg sy­nes, det er en nøg­tern stan­dard. De, der bor der, er flyg­tet fra krig og konflikt, og jeg ta­en­ker, at det vig­tig­ste for dem er at få tag over ho­ve­d­et og få mad. Og det får de i den lejr,« si­ger hun.

Syl­vi List­haug si­ger, at den nor­ske re­ge­ring al­le­re­de har be­stilt tel­te­ne, og hun kal­der de dan­ske krav om blandt an­det sprogun­der­vis­ning for in­spi­re­ren­de.

Og det er ik­ke den ene­ste stram­ning af vil­kå­re­ne for asylan­sø­ge­re, der er på vej i Nor­ge.

I na­e­ste uge skal det nor­ske stor­ting be­hand­le et for­slag om at ind­fø­re en nød­pa­ra­graf, der - hvis for­sla­get bli­ver ved­ta­get - vil be­ty­de, at Nor­ge kan stand­se asylan­sø­ge­re ved gra­en­sen.

»Det er en kri­se­hjem­mel, vi kan kom­me til at bru­ge, hvis vi får sto­re pro­ble­mer. Så vi plan­la­eg­ger ef­ter det va­er­ste og hå­ber på det bed­ste,« si­ger List­haug.

Iføl­ge ud­la­en­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) er der ik­ke tvivl om, at op­holds­vil­kå­re­ne betyder no­get for, hvor man­ge asylan­sø­ge­re der kom­mer til et land. ’Hol­der skar­pt hø­je’ »Vi er det land, hvor til­strøm­nin­gen for­holds­ma­es­sigt er mindst ud af de lan­de, vi sam­men­lig­ner os med, og det er med stor sik­ker­hed på grund af op­holds­vil­kå­re­ne,« si­ger hun.

»Det er sva­ert at si­ge, hvor­dan tin­ge­ne ud­vik­ler sig. Men vi hol­der skar­pt øje med, hvad der sker i an­dre lan­de og hvil­ke rej­se­ru­ter, flygt­nin­ge­ne og mi­gran­ter­ne føl­ger,« si­ger In­ger Støj­berg. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.