Nej, det er et ind­greb i uskyl­di­ge folks fri­hed

BT - - NYHEDER -

Ta­ger man lands­for­ra­e­der­lov­giv­nin­gen,

af­sted uden pas­lo­v­giv­nin­gen, hvor man kan ta­ge folks pas og gi­ve ud­rej­se­for­bud, til­la­del­se, må det og det­te in­drej­se­for­bud i be­stem­te

va­e­re med en ond ter­r­or­kon­trol­le­re­de om­rå­der vil kun­ne gø­re, at vi står med de nød­ven­dig­ste hen­sigt in­stru­men­ter til at fø­re be­vis, hvis folk gør no­get straf­bart. Pas­lo­v­giv­nin­gen er ik­ke til­stra­ek­ke­lig, dels for­di folk kan smug­le sig ud el­ler ope­re­re fal­ske pas, og dels for­di det ik­ke er al­le pas, vi ta­ger, så folk kan ta­ge af sted al­li­ge­vel. I sid­ste en­de hand­ler det om et be­vis­spørgs­mål. Hvis den blot­te og ba­re kon­sta­te­ring er, at man be­vidst har over­t­rå­dt et in­drej­se­for­bud med en straf­fe­ram­me med på op til 6 års fa­engsel, så er det alt­så straf­bart.

an­er­ken­del­ses­va­er­digt for­mål som be­gra­vel­se i fa­mi­li­en el­ler nød­hja­elps­ar­bej­de, kan man sø­ge om at kom­me af sted til Sy­ri­en. Men har man kri­ge­ri­ske hen­sig­ter, kan man ik­ke. Ta­ger man af sted uden til­la­del­se, må det va­e­re med en ond hen­sigt.

HAR MAN ET

MO­HAM­MAD MAHFOUD

in­drej­se­for­bud vil kun ram­me helt al­min­de­li­ge per­so­ner som mig. Jeg vil me­get ger­ne rej­se til Sy­ri­en og be­sø­ge min sy­ge mor. Hvad hvis jeg på en fre­dag får at vi­de, at der er sket no­get sør­ge­ligt i Sy­ri­en – der er jo krig – skal jeg så ven­te til henover we­e­ken­den med at ta­ge til Sy­ri­en, for­di jeg først skal ha­ve til­la­del­se? Og hvem skal ta­ge til stil­ling til, om jeg må rej­se til Sy­ri­en el­ler ej? Og hvad hvis jeg ik­ke får til­la­del­sen?

AT LA­VE ET

vil va­e­re et ind­greb i vo­res fri­hed til at rej­se som helt al­min­de­li­ge, uskyl­di­ge men­ne­sker, der øn­sker at be­sø­ge fa­mi­li­en i Sy­ri­en. Isa­er nu, hvor si­tu­a­tio­nen er ble­vet me­get bed­re, er det mu­ligt at rej­se. Og nog­le har må­ske ik­ke set fa­mi­li­en de sid­ste fem år.

SÅ­DAN EN LOV­GIV­NING

til at for­hin­dre, at ter­r­o­ri­ster kan kom­me ind i Eu­ro­pa. De rej­ser jo al­li­ge­vel il­le­galt. Ter­r­o­ri­ster­ne kryd­ser gra­en­ser­ne il­le­galt fra Tyr­ki­et, Jor­dan el­ler Li­ba­non. Så det­te lov­for­slag vil ik­ke kun­ne for­hin­dre det, men der­i­mod vil lov­giv­nin­gen ram­me os an­dre. Des­u­den er lov­for­sla­get kom­met for sent. Iføl­ge al­le dan­ske og in­ter­na­tio­na­le me­di­er er der kom­met man­ge IS-kri­ge­re til Eu­ro­pa in­den­for de sid­ste to år som flygt­nin­ge. Hvis vi hav­de ind­ført så­dan en lov­giv­ning i 2012, kun­ne det må­ske ha­ve hjul­pet og for­hin­dret folk i at bli­ve ra­di­ka­li­se­re­de. Men nu kan jeg ik­ke se, hvorfor det skul­le gi­ve me­ning at ind­fø­re den­ne lov.

LOV­FOR­SLA­GET KOM­MER IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.