En uge med an­ti­be­va­e­gel­se

BT - - NYHEDER - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Nog­le gan­ge går der po­li­tik i sa­ger, der som ud­gangs­punkt ik­ke har med po­li­tik at gø­re. Det ske­te i stor stil i den­ne uge. Og det hand­le­de om at va­e­re imod. Hvad ske­te der med sex-mob­ning? Fle­re af­slø­rin­ger af grov mob­ning af un­ge via de­ling af bil­le­der og film kom frem i ugens løb. I virkeligheden er sa­gen en­kel: Det er for det før­ste ulov­ligt, og for det an­det er man en ufat­te­lig dår­lig kam­me­rat, hvis man del­ta­ger i så­dan no­get. Men hvor for­ar­gel­sen er stor, tra­e­der po­li­ti­ker­ne ind på sce­nen. El­ler de bli­ver truk­ket de­r­ind. Den­ne gang af gym­na­si­er­ne, der ef­ter­ly­ste hja­elp fra po­li­ti­ker­ne, som al­li­ge­vel ar­bej­der med en ny gym­na­si­ere­form. Nu kom­mer de alt­så og­så til at se på sex-mob­ning. Må man stil­fa­er­digt fo­re­slå, at de ik­ke kun be­gra­en­ser det til en ind­sats om god ad­fa­erd på so­ci­a­le me­di­er, men må­ske og­så ind­dra­ger lidt klas­sisk seksu­a­lun­der­vis­ning. En ting er de­ling af al­le dis­se (hvad jeg be­trag­ter som) over­greb, men det fak­tum, at de fo­re­kom­mer, pe­ger da på en no­get us­und seksu­al­kul­tur blandt un­ge. Hvorfor gik der po­li­tik i Pa­na­ma-af­slø­rin­ger­ne? Skat­te­und­dra­gel­se er en po­li­tisk ud­for­dring. Men sa­gen om de man­ge spek­taku­la­e­re sk at­tes pe­ku­lan­ter, li­ge fra fod­bold­stjer­ner til re­ge­rings­che­fer, er me­re end god rig­mands­slad­der. Det hand­ler og­så om det an­svar, som den fi­nan­si­el­le sek­tor har for med­vir­ken til skat­te­und­dra­gel­se. Det er et kom­pli­ce­ret felt at lov­gi­ve om og end­nu me­re be­sva­er­ligt at op­trev­le og rets­for­føl­ge. Ik­ke mindst for et dansk Skat, der mildt sagt ik­ke kø­rer godt for ti­den. Der­for har fle­re re­ak­tio­ner da og­så bå­ret me­re i ret­ning af ’de skul­le skam­me sig’ end i ret­ning af re­el hand­ling. Men sa­gen har bred ap­pel. Det er ik­ke business-stof for­be­holdt de ly­se­rø­de sider i avi­ser­ne, for det for­ar­ger al­min­de­li­ge men­ne­sker, som ik­ke kan slip­pe af sted med en ek­stra tur i gul­pla­de-bi­len el­ler en lidt stor na­bo­tje­ne­ste, uden at Skat står ved ha­velå­gen. Det hand­ler om ret­fa­er­dig­hed. Det er der al­tid po­li­tik i.

Hvorfor gik der po­li­tik i for­frem­mel­sen af en em­beds­mand?

En af de em­beds­ma­end, der blev hjem­sendt i nog­le må­ne­der ef­ter sa­gen om den fa­mø­se ’nød­løgn’ i Justits­mi­ni­ste­ri­et, som før­te til Mor­ten Bødsko­vs (S) af­gang som mi­ni­ster, er ble­vet po­li­ti­di­rek­tør. Det lig­ner en flyt­ning af pro­blem via for­frem­mel­se. Den slags sker i cen­tra­lad­mi­ni­stra­tio­nen. Og det for­ar­ger bl.a. Dansk Fol­ke­par­ti, som ik­ke me­ner, for­frem­mel­sen er på sin plads: »Det kal­der i hvert fald på en rig­tig god be­grun­del­se for, hvorfor man kan bli­ve po­li­ti­di­rek­tør, når man har en nød­løgn på cv’et,« si­ger retsord­fø­rer Pe­ter Ko­fod Poul­sen til DR. Det bli­ver nu ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pinds ho­ved­pi­ne at ud­ta­en­ke den for­kla­ring. Helt for­ud­si­ge­ligt, for der vil al­tid va­e­re po­li­tik i ’nød­løgn’. Hvad gik der el­lers po­li­tik i? Bal­la­den om land­brugs­pak­ken fort­sa­et­ter. Det Kon­ser­va­ti­ve ul­ti­ma­tum ser ud til at va­e­re af­va­er­get. Til gen­ga­eld er det ble­vet en min­dre sag, at stats­mi­ni­ste­ren af­vi­ser at stil­le op til et samråd om til­bli­vel­sen af pak­ken. Det er helt al­min­de­ligt, at stats­mi­ni­stre over­la­der den slags til fag­mi­ni­stre, så det lig­ne­de i før­ste om­gang en ri­tu­el stam­me­dans på Chri­sti­ans­borg. Hvis ik­ke det li­ge var for­di, stats­mi­ni­ste­ren ger­ne vil del­ta­ge i de­bat­ten på de so­ci­a­le me­di­er – om­end lidt si­dela­ens. Fre­dag twe­e­te­de Løk­ke nem­lig et link til en kommentar i Ber­ling­s­ke un­der over­skrif­ten ’Ber­ling­s­ke har for­fulgt re­ge­rin­gen’, skre­vet af et tid­li­ge­re med­lem af Eu­ro­pa-Par­la­men­tet for Ven­stre, Ni­els Busk. Busk skri­ver bl.a., at Ber­ling­s­ke ik­ke har øn­sket at af­da­ek­ke sand­he­den. Det er en al­vor­lig på­stand som pres­sens mi­ni­ster alt­så gør sine knap 68.000 fol­lowers op­ma­er­k­som på. Hvorfor er det in­ter­es­sant? For­di stats­mi­ni­ste­ren har valgt en pas­sen­de mod­stan­der til den un­der­la­eg­nings­mu­sik af an­ti-eli­te og an­ti-kø­ben­hav­ne­ri, som Ven­stre har ar­bej­det med si­den val­get. Skidt med at det er ana­nas i egen ju­i­ce – en ven­stre­mand, der for­hol­der sig til en an­den ven­stre­mands kri­tik. Skidt med at det er fi­nur­ligt, at Løk­ke ik­ke vil ta­le om em­net i Fol­ke­tin­get, men ger­ne på so­ci­a­le me­di­er. For det ram­mer en stem­ning i ti­den.

Hvad Ven­stre må­ske ik­ke er så be­vidst om er, at de og­så er om­fat­tet af an­ti-be­va­e­gel­sen, nem­lig an­ti-etab­le­re­de magt­par­ti­er.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.